Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《八》

Library Resources
1 八:
䶁:《字彙》托合切,音錔。《玉篇》鼓寬也。《正字通》鼓聲雜沓也。

2 八:
鼘:《正韻》縈圓切,音淵。《說文》鼓聲也。《·商頌》鼗鼓鼘鼘。又《廣韻》《集韻》𠀤於巾切,音駰。又《集韻》一均切,音蜵。義𠀤同。

3 八:
鼙:《唐韻》部迷切《集韻》駢迷切,𠀤音崥。《說文》騎鼓也。《釋名》鼙,禆也。禆助鼓節也。《周禮·夏官·大司馬》旅帥執鼙。《又》中冬敎大閱,中軍以鼙令鼓。《呂氏春秋》帝嚳令人作鼓鼙之樂。又《晉書·樂志》有鼙舞。《曹植·鼙舞詩序》漢靈帝西園鼓吹有李堅,能鼙舞。又與琵通。《搜神記》琵琶作鼙婆。

4 八:
鼚:《廣韻》褚羊切《集韻》抽良切,𠀤音瞠。《玉篇》鼓聲。帝乃載歌,鼚乎鼓之,軒乎舞之。

5 八:
𪔢:《集韻》良中切,音隆。鼓音也。又《字彙》鼓無聲也。

6 八:
𪔣:《集韻》枯公切,音空。鼓聲震也。又《黃帝靈樞經》𪔣𪔣然不堅。

7 八:
鼛:《唐韻》古勞切《集韻》《韻會》居勞切《正韻》姑勞切,𠀤音高。《說文》大鼓也。《廣韻》役事,車鼓長丈二尺。《周禮·地官·鼓人》以鼛鼓鼓役事。《·大雅》鼛鼓弗勝。又本作臯。《周禮·冬官考工記》爲臯鼓,長尋有四尺。又叶居尤切,音鳩。《·小雅》鼓鐘伐鼛,淮有三洲。又𡅦。

URN: ctp:kangxi-zidian/207/8