Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《五》

Library Resources
1 五:
𪗥:《字彙》同齔。

2 五:
𪗦:《集韻》陟陷切,音詀。剔齒也。

3 五:
齙:《玉篇》步交切《集韻》蒲交切,𠀤音庖。《玉篇》齒露也。

4 五:
𪗧:《字彙》師止切,音史。齒好也。

5 五:
齚:《唐韻》側革切,音賾。《說文》齧也。《史記·灌夫傳》魏其必內愧,杜門齚舌自殺。又《廣韻》鋤陌切《集韻》實窄切,𠀤音咋。又《集韻》側格切,音迮。義𠀤同。

6 五:
𪗨:《唐韻》仕乙切,音近實。《說文》齚齒也。《廣韻》齒聲。又《集韻》側瑟切,音唧。又測乙切,音𠞘。又《廣韻》崱瑟切《集韻》食櫛切,𠀤音䜉。又《集韻》《類篇》𠀤食律切,音術。義𠀤同。

7 五:
䶗:《集韻》丘加切,音愘。《廣韻》齧也。《字林》大齧也。《六書故》骨著齒閒不去也。《柳宗元·解祟賦》獨淒巳而燠物,愈騰沸而骹䶗。又丘駕切,音䯊。又口下切,音跒。義𠀤同。又《集韻》《類篇》𠀤口箇切,音珂。䶗𪘐,齒貌。

8 五:
齛:《集韻》始制切,音世。齝也。又以制切,音曳。義同。又《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤私列切,音薛。《說文》羊粻也。《玉篇》羊噍草也。《爾雅·釋獸》羊曰齛。《集韻》亦作齥。

9 五:
𪗩:《篇海》直宜切,音池。齒齗也。

10 五:
齜:《唐韻》仕皆切《集韻》鋤佳切,𠀤音柴。《說文》齒相齘也。一曰開口見齒貌。又《玉篇》𪘬齜。《廣韻》齒不正也。又《廣韻》側宜切《集韻》阻宜切,𠀤音葘。義同。又《集韻》莊宜切,音近欺。齲病。又《集韻》《類篇》𠀤莊皆切,音齋。齒不齊。又《集韻》鋤加切,音查。義同。又仕懈切,音㾹。或書作𪗶。

11 五:
䶘:《廣韻》《集韻》《正韻》𠀤力入切,音立。《玉篇》噍燥物聲。《集韻》䶘𪙷,啖堅物聲。又《廣韻》盧盍切《集韻》落合切,𠀤音𦡳。《廣韻》齧聲。同𪙷。

12 五:
齝:《唐韻》丑之切《集韻》超之切,𠀤音癡。《說文》吐而噍也。《爾雅·釋獸》牛曰齝。《郭註》食之巳久,復出嚼之。又《廣韻》書之切《集韻》申之切,𠀤音詩。又《集韻》《類篇》𠀤充之切,音蚩。義𠀤同。

13 五:
𪗪:《正韻》抽之切,音鴟。同齝。食之巳久,復出嚼之,牛羊麋鹿皆然,但其名異耳。牛曰𪗪,羊曰齛,麋鹿曰齸。

14 五:
𪗫:《集韻》徒結切,音迭。齧堅貌。又《字彙》竹一切,音質。與𪗻同。

15 五:
䶙:《唐韻》區主切《集韻》臼許切,𠀤音巨。《說文》齗腫也。又《集韻》齗不固曰䶙。又《集韻》苟許切,音舉。又顆羽切,音踽。義𠀤同。

16 五:
齞:《唐韻》硏繭切《廣韻》硏峴切,𠀤音碾。《說文》張口齒見。《宋玉·登徒子賦》齞脣歷齒。《註》脣不掩齒也。又《集韻》《韻會》𠀤語蹇切,音巘。又《集韻》倪甸切,音硯。義𠀤同。

17 五:
齟:《集韻》在呂切,音咀。《說文》齒不相値曰齟齬。《六書故》鋸齒出入亦曰齟齬。又《玉篇》齧也。《集韻》嚼也。又《廣韻》牀呂切《集韻》狀所切,𠀤音鉏。又《集韻》鋤加切,音查。義𠀤同。又《集韻》《韻會》𠀤莊加切,音樝。《前漢·東方朔傳》令壺齟老柏塗。齟者,齒不正也。《張晏註》齟,讀如樝犁之樝。

18 五:
𪗬:《篇海》莊加切,音樝。噍聲。《字彙》䶗𪗬,大齒。

19 五:
𪗭:《廣韻》《集韻》𠀤陟加切,音奓。《廣雅》𪘧𪗭,齧也。

20 五:
𪗮:《字彙》音無考。○按《揚子·方言》馮𪗮苛,怒也。楚曰馮,小怒曰𪗮。陳謂之苛。註:馮恚盛貌。𪗮,言噤𪗮也。苛,相苛責也。𪗮,讀若呵。據此,當作虎何切。

21 五:
齠:《集韻》《正韻》𠀤田聊切,音迢。《正韻》始毀齒也。《韓詩外傳》男子八月而生齒,八歲而齠齒。《庾信·齊王憲𥓓》未逾齠齔,巳議論天下事。又《集韻》丁聊切,音凋。義同。

22 五:
齡:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤郞丁切,音靈。《廣雅》齡,年也。古者謂年爲齡。齒亦齡也。

23 五:
𪗯:《字彙補》與齗同。

24 五:
𪗰:音未詳。晉樂所奏白頭吟,𪗰如馬瞰箕。○按此字字書俱不載,惟《字彙補》有𪗰字,註云𪘲字之譌。今考𪘲字,《集韻》音宜,訓露齒貌,或卽此字。

URN: ctp:kangxi-zidian/211/5