Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《八》

Library Resources
1 八:
𪘥:《集韻》居例切,音罽。狂犬也。《馬融·廣成頌》獄𪘥熊,抾封豨。《註》倉頡篇,𪘥亦犴也。

2 八:
𪘦:《集韻》牽典切,音𥧬。𪘦齞,齒露貌。

3 八:
齭:《唐韻》創舉切《集韻》創所切,𠀤音楚。《說文》齒傷酢也。又《廣韻》疎舉切《集韻》爽阻切,𠀤音所。義同。

4 八:
𪘧:《唐韻》《集韻》𠀤昨沒切,音捽。《說文》𪘧,齚也。《廣雅》齧也。又《廣韻》初栗切《集韻》測乙切,𠀤音𠞘。又《集韻》土滑切,音近塔。義𠀤同。

5 八:
䶞:〔古文〕𪗞《廣韻》《集韻》𠀤渠之切,音其。《廣雅》齧也。又《廣韻》去其切《集韻》丘其切,𠀤音欺。義同。

6 八:
䶟:《集韻》乎韽切,音陷。怒齒也。

7 八:
𪘨:《廣韻》卓皆切《集韻》椿皆切,𠀤音榸。《玉篇》噍齧聲也。《廣雅》𪘨𪗭,齧也。又《集韻》當來切,音懛。義同。

8 八:
齮:《廣韻》魚倚切《集韻》語綺切,𠀤音錡。《說文》齧也。又《集韻》姓也。又人名。桓齮,秦將。見《秦本紀》。又《集韻》丘其切,音欺。亦齧也。又去倚切,音綺。義同。

9 八:
𪘩:《正字通》同齳。

10 八:
𪘪:《廣韻》士板切《集韻》仕版切,𠀤音䗃。《廣韻》𪘪𪗙,齒不正也。又《集韻》仕限切,音棧。齒跌貌。又《集韻》《類篇》𠀤楚綰切,音棧。義同。

11 八:
齯:《唐韻》五雞切《集韻》《韻會》《正韻》硏奚切,𠀤音倪。《說文》老人齒。《爾雅·釋詁》黃髮,齯齒,壽也。《註》齒墮更生細者。古單作兒。《釋名》齯,大齒落盡,更生細者,如小兒齒也。又《集韻》如支切,音兒。義同。

12 八:
𪘫:《集韻》魚羈切,音宜。𪗶𪘫,齒露貌。又《廣韻》五佳切《集韻》宜佳切,𠀤音崖。義同。又《集韻》牛懈切,音睚。《類篇》𪗶𪘬,切齒。亦作𪘬。

13 八:
𪘬:《集韻》同𪘫。

14 八:
齰:《唐韻》側革切,音賾。《說文》齧也。又《廣韻》鋤陌切《集韻》實窄切《韻會》實革切《正韻》士革切,𠀤音咋。《前漢·鄧通傳》上使齰癰,色難之,巳而聞通嘗爲上齰之。《註》齰齧也。齧其膿血。《宋玉·風賦》啗齰嗽穫。又《廣韻》鋤駕切《集韻》助駕切,𠀤音乍。又《集韻》《韻會》𠀤側格切,音迮。義𠀤同。又《集韻》測革切,音策。齒相値。

15 八:
齱:《唐韻》側鳩切《集韻》甾尤切,𠀤音鄒。《說文》齵也。又《玉篇》齒聚貌。又《廣韻》齒偏。又同齪。《前漢·酈食其傳》握齱好苛禮。《註》應劭曰:握齱,急促之貌。韋昭曰:握齪,小節也。又《集韻》仕垢切,音鯫。齱齵,齒不正。又《集韻》《類篇》𠀤仕六切,音𡻬。齒叢生。

16 八:
𪘭:《篇海》音鶻。齧也。

17 八:
𪘮:《韻會小補》同齪。

URN: ctp:kangxi-zidian/211/8