Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
㘤:《集韵》乌关切,音弯。《郭璞·江赋》涒㔂㘤潾。《注》水势回旋之貌。

2 十一:
𡈕:《玉篇》巨万切《集韵》具愿切,𠀤韏去声。与圈同。邑名也。又《集韵》达眷切,音倦。义同。

3 十一:
图:〔古文〕𡈖𡇴《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤同都切,音徒。《说文》计画难也。从囗啚。啚,难意也。《徐锴曰》图画必先规画之也,故从囗。啚者吝啬难之意也。又《尔雅·释诂》谋也。《·太甲》愼乃俭德,惟怀永图。又《君牙》思其艰,以图其易,民乃宁。又《周礼·秋官·大行人》春朝诸侯而图天子之事。《注》王者春见诸侯,则图其事之可否也。又度也。《·小雅》是究是图,亶其然乎。《论语》不图爲乐之至于斯也。又除治也。《左传·隐元年》无使滋蔓。蔓,难图也。又计也。《周礼·秋官·小司寇》孟冬祀司民,献民数于王,王拜受之,以图国用,而进退之。又河图。《易·系辞》河出图,洛出书,圣人则之。《孔安国曰》河图者,伏羲氏王,龙马出河,遂则其文以画八卦。《通鉴》汉光武帝读河图会昌符曰:赤刘之九会命岱宗。《春秋纬》河图有九篇。又版图。《周礼·天官·宫正》爲之版以待。《释文》版,名籍。图,地图也。又《地官·大司徒》以天下土地之图,周知九州之地域广轮之数。又《夏官·职方氏》掌天下之图,以掌天下之地。《注》图若今司空郡国与地图也。《史记·酇侯世家》沛公至咸阳,萧何独先入,收秦丞相御史律令图书,具知天下阸塞戸口多少强弱处。又图谶,占验之书也。《后汉·光武纪》李通以图谶说帝。《又》中元元年,宣布图谶于天下。又图象。《周礼·秋官·司约》小约剂书于丹图。《注》小约剂万民约也。丹图,雕器簠簋之属有图象者也。《何晏·景福殿赋》图象,古昔以当箴规。《王延寿·鲁灵光殿赋》图画天地,品类羣生。又浮图,佛敎也。又寺塔亦曰浮图。杜甫有和高适登慈恩寺浮图诗。又《王君玉·国老谈苑》李允则守雄州,出库钱建浮图。监司劾奏,眞宗使密谕之。允则曰:非留心释氏,实爲边地起望楼耳。《韩愈·王仲舒墓志》禁僧道,不得于境内立浮图,以其诳丐渔利,夺编氓之产也。又叶他鲁切,音吐。《·大雅》我仪图之,惟仲山甫举之。《易林》爲隶所图,与衆庶伍。

4 十一:
圗:《正字通》俗图字。

5 十一:
团:《唐韵》度官切《集韵》《韵会》《正韵》徒官切,𠀤音搏。《说文》圆也。《班婕妤诗》裁爲合欢扇,团团似明月。《张衡·思𤣥赋》志团团以应悬兮,诚心固其如结。又黄团,瓜蒌名。《韩愈·城南联句》红皱晒檐瓦,黄团系门衡。又通作抟。《周礼·冬官考工记·梓人》小首而长,抟身而鸿。《注》抟徒丸反。圆也。又通作专。《周礼·地官·大司徒》其民专而长。《注》专,圆也。徒丸反。《前汉·五行志》霓再重赤而专。又《宋玉·九辩》意专专之不可化兮。卽团团也。又通作敦。《·豳风》有敦瓜苦。《疏》蔓生专专然。音团。又通作颛。《贾捐之弃珠崖议》颛颛独居一海之中。《注》颛颛,圆貌。又通作慱。《·桧风》劳心慱慱兮。《传》言忧思团结不解。与团同。又与园同。见园字注。又《集韵》淳沿切,音辁。义同。亦作槫。又竖兖切,音踹。与槫同。载柩车也。又叶徒年切,音田。《白居易·悟眞寺诗》悠悠白云过,决开露靑天。西北日落时,夕晖红团团。

6 十一:
𡈖:《集韵》图古作𡈖。注详本画。

7 十一:
𡈗:《玉篇》末各切,音莫。义阙。

8 十一:
𡈘:《集韵》冒古作𡈘。注详冂部七画。

9 十一:
𡈙:与囮同。见《说文先训》。

10 十一:
𡈚:《字汇补》古文罪字。注详网部八画。

URN: ctp:kangxi-zidian/31/11