Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《六》

Library Resources
1 六:
封:〔古文〕𡉘𡊽《唐韻》府容切《集韻》《韻會》方容切,𠀤音崶。《說文》爵諸侯之土也。从之从土从寸。《徐曰》各之其土也,寸守其法度也。本作封,隸作封,从圭所執也。《周禮·春官·大宗伯》王大封,則告后土。《註》封,土地之事也。又《大戴禮》五十里而封。又《前漢·𠛬法志》同十爲封,封十爲畿,畿方千里。又封疆之官曰封人。《周禮·地官》封人掌設王之社壝,爲畿封而樹之。又《大司徒之職》凡造都鄙,制其地域,而溝封之。《註》封,起土界也。土在溝上謂之封,封上樹木以爲固也。又大也。《·商頌》封建厥福。《·舜典》封十有二山。《孔傳》封,大也。每州之名山殊大者,以爲其州之鎮。又封禪,祭名。積土增山曰封,爲墠祭地曰禪。《孝經緯》封於泰山,禪於梁甫。《白虎通》王者封禪以告太平。金泥銀繩,封以印璽。孔子登泰山,觀易姓而王可得而數者,七十餘封是也。又聚土曰封。《周禮·地官·冢人》以爵等爲丘封之度與樹數。又培也。《吳語》封殖越國。《註》壅本曰封。又富厚也。《史記·貨殖傳》無秩祿之奉,爵邑之入,而樂與之比者,命曰素封。又凡專利自私曰封。《·周頌》無封靡于爾邦。《禮·王制》名山大澤不以封。《鄭註》與民同財,不得障管也。又緘也。漢制,奏事皁囊封板,以防宣泄,謂之封事。又《前漢·平帝紀》諸乗傳者,持尺五木傳信,封以御史大夫印。又國名。《禮·明堂位》封父龜。《註》封父,國也。又州名。蒼梧郡地,隋爲封州。又姓。黃帝時有封鉅。又賁氏改封氏。又穿封,複姓。又土精。《白澤圖》物如小兒手,無指,名封。食之多力。又封豕,大豕名。又去聲。《廣韻》芳用切,音葑《·蔡仲之命》往卽乃封。徐邈讀。又叶府良切,音方。《韓愈·李道古銘》本支于今,其尚有封。叶下亡。封字从𡉚从寸作。
考證:〔《禮·王制》五十里爲封。〕謹按王制無此文,查係大戴禮王言篇。謹據改爲大戴禮五十里而封。

2 六:
𡬧:《集韻》式竹切。同叔。《說文》拾也。汝南名收芋爲叔。或从寸。

3 六:
𡬨:《字彙補》卽契字。見漢史晨祀孔廟奏銘。

URN: ctp:kangxi-zidian/41/6