Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope:Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "布〔古文〕㱛唐韵集韵韵会正韵𠀤博故切音抪" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

Library Resources
4 二:
𠀤。《说文》布枲,织也。《广韵》布,帛也。《小尔雅》麻紵葛曰布。《释名》布,布也。布列衆缕爲经,以纬横成之也。又太古衣皮,女工之事始于是,施布其法度,使民尽用之也。《·说卦》坤爲布。《诗·衞风》抱布贸丝。《传》布,币也。《疏》此布币谓丝麻布帛之布。币者,布帛之名。《左传·闵二年》衞文公大布之衣。又泉也。《周礼·天官·外府》掌邦布之出入。《注》布,泉也。其藏曰泉,其行曰布。《前汉·食货志》布货十品,大布,次布,弟布,壮布,中布,差布,厚布,幼布,幺布,小布。《注》师古曰:布亦钱耳。谓之布者,言其分布流行也。又《广雅》布,施也。《庄子·列御宼》施于人而不忘,非天布也。又《玉篇》𨻰列也。《·康王之诰》诸侯入应门右,皆布乗黄朱。《传》皆𨻰四黄马朱鬣,以爲庭实。《左传·昭十六年》侨若献玉,不知所成,敢私布之。《注》布,𨻰也。又《广雅》布,散也。《左传·襄三十年》皆自朝布路而罢。《注》布路,分散。又《尔雅·释天》祭星曰布。《注》布,散祭于地。又《广雅》布,班也。又草名。《尔雅·释草》布似布,帛似帛,华山有之。《注》草叶中有象布帛者,因名。又药名。《本草集解》昆布,亦名纶布。生南海,叶如手大,似薄苇,紫赤色。又金布,书名。《前汉·萧望之传》金布令甲。《注》师古曰:金布者,令篇名也。其上有府库金钱布帛之事,因以篇名。又悬泉激流曰瀑布。《孙绰·天台赋》瀑布飞泉以界道。又露布。《续博物志》露布,捷书别名,以帛书揭之于竿,欲天下知闻也。又姓。《晋书·陶侃传》江夏布兴。又复姓。《史记·赵世家》姑布子卿。《注》司马彪曰:姑布,姓。又与尃通。《史记·司马相如·上林赋》专结缕。《注》徐广曰:尃,古布字。《汉书》作布。
考证:〔《前汉·萧望之传》金布令甲。《注》师古曰,今布者,令篇名也。〕谨照原文今布改金布。〔《史记·司马相如子虚赋》专结缕。〕谨照原文子虚赋改上林赋。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.