Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
廎:《集韻》窺營切,音傾。屋側也。又犬穎切,音頃。小堂也。又棄挺切,音謦。義同。又傾夐切,頃去聲。瓜屋也。本作䯧。

2 十一:
𢊕:《說文》𢉛本字。

3 十一:
𢊖:《廣韻》《集韻》𠀤式禁切,深去聲。《廣韻》深大屋。《集韻》屋深。

4 十一:
㢒:《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤鉏加切,音槎。《玉篇》屋欲壞也。《集韻》屋頹貌。《廣韻》淮南子云:㢒屋之下,不可坐也。又《集韻》莊加切,音樝。義同。

5 十一:
廏:〔古文〕𠤙《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤居又切,音救。《說文》馬舍也。《釋名》廏,勼也。勼,聚也。生馬之所聚也。《周禮·夏官·校人》三乗爲皁,三皁爲繫,六繫爲廏,六廏成挍。《註》自乗至廏,其數二百一十六匹。《·小雅》乗馬在廏。又官名。《左傳·襄十五年》養由基爲宮廏尹。《昭二十七年》左尹與中廏尹。《唐書·百官志》典廏署令掌飼牛馬,給養雜畜。又姓。《姓考》楚令尹子文曾孫弃疾爲廏尹,因氏。
考證:〔《左傳·襄十五年》養由基爲官廏。〕謹照原文官改宮。廏下增尹字。

6 十一:
廐:《玉篇》俗廏字。

7 十一:
㢓:《廣韻》同障。又與墇通。《集韻》墇或作㢓。

8 十一:
廑:《唐韻》巨斤切《韻會》渠斤切,𠀤音勤。《說文》少劣之居。《廣韻》小屋。又《增韻》纔也。《前漢·賈誼傳》其次廑得舍人。《註》師古曰:廑與僅同。劣也。言纔得舍人。又與勤通。《前漢·文帝紀》廑事從事。又《揚雄傳》其廑至矣。又《增韻》廑,餘也,略能也。又《集韻》奇靳切,勤去聲。義同。又渠吝切,音覲。《博雅》廕也。《集韻》或作㢙。

9 十一:
㢔:《廣韻》作孔切《集韻》祖動切,𠀤音總。《玉篇》衆貌。《廣韻》衆立。又《集韻》兩屋合也。

10 十一:
𢊗:《廣韻》慕各切《集韻》末各切,𠀤音莫。《玉篇》空也。

11 十一:
𢊘:《玉篇》於其切,音醫。急也。

12 十一:
廒:《篇韻》五牢切,音敖。倉廒也,俗作厫。

13 十一:
廓:〔古文〕𢌓《廣韻》《正韻》苦郭切《集韻》《韻會》闊鑊切,𠀤音鞹。《爾雅·釋詁》大也。《·大雅》上帝耆之,憎其式廓。《吳志·周瑜傳》性度恢廓。又《說文》空也。《前漢·東方朔傳》今世之處士魁然無徒,廓然獨居。又《集韻》開也。《揚子·方言》張小使大,謂之廓。《荀子·狄隘篇》荀子狹隘褊小,則廓之以廣大。《後漢·班勇傳》廓開朝廷之德。又《集韻》或作郭。《韓愈·徐偃王廟𥓓》堅嶠之後,達夫郭之。又劒削曰廓。《揚子·方言》劒削,自關而東,或謂之廓,或謂之削。又州名。《廣韻》廓州,漢西羌地,前涼湟河郡,周爲廓州。
考證:〔《荀子·狄隘篇》褊小,則廓之以廣大。〕謹照原文改荀子狹隘褊小,則廓之以廣大。

14 十一:
廔:《唐韻》落侯切《集韻》《韻會》郞侯切《正韻》盧侯切,𠀤音樓。《說文》屋麗廔也。《玉篇》屋蠡也,脊也。又《說文》一曰種也。又《集韻》龍珠切,音慺。窻也。《廣韻》廲廔綺窻。

15 十一:
廕:《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤於禁切,陰去聲。《爾雅·釋言》庇庥,廕也。《戰國策》趙席隴畝,而廕庇桑陰。《玉篇》亦作蔭。

16 十一:
廖:《廣韻》落蕭切《集韻》《韻會》憐蕭切,𠀤音聊。《廣韻》人名。《左傳·莊二十七年》王使召伯廖賜齊侯命。又《集韻》丑鳩切,音抽。《類篇》人名。春秋周有瑕廖。又《集韻》力求切,音留。義同。又《集韻》力弔切《韻會》力照切,𠀤音料。《廣韻》廖,姓。周文王子伯廖之後。《前漢·古今人表》有廖叔安。《後漢·方術傳》廖扶,號北郭先生。又《集韻》力救切,音溜。《類篇》廖,國名。

17 十一:
廗:《集韻》《韻會》𠀤當蓋切,音帶。《玉篇》邪廗也。《集韻》屋邪。又水名。《魏志·宕昌國傳》其地,自仇池以西,東西千里,廗水以南,南北八百里。

18 十一:
廘:《集韻》盧谷切,音鹿。《玉篇》庾也,倉也。

19 十一:
𢊙:《集韻》與鍫同。臿也。

20 十一:
㢕:《玉篇》與廱同。

21 十一:
𢊚:《玉篇》色倚切,音徙。義闕。

22 十一:
𢊛:《集韻》祖猥切,音槯。𢊛𢊛,垂貌。

23 十一:
𢊜:《篇海類編》音病。隱僻無人處。又側也。

24 十一:
𢊝:《字彙補》與恢同。見漢祝睦𥓓。

URN: ctp:kangxi-zidian/53/11