Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《九》

Library Resources
1 九:
𢉛:《唐韵》《正韵》仓红切《集韵》《韵会》粗丛切,𠀤音聪。《说文》𢉛,屋阶中会。又《广韵》子孔切《集韵》祖动切,𠀤音总。义同。

2 九:
𢉜:《集韵》动五切,音杜。舍也。又同都切,音徒。与廜同。详后廜字注。

3 九:
庽:《广韵》与寓同。

4 九:
𢉝:《海篇》音畏。隐处也。

5 九:
𢉞:《玉篇》音偏。㢀也。

6 九:
庾:《唐韵》以主切《集韵》《韵会》勇主切,𠀤音窳。《说文》水槽仓也。一曰仓无屋者。《释名》庾,裕也。言盈裕也,露积之言也,盈裕不可称受,所以露积之也。《·小雅》曾孙之庾。《传》露积曰庾。《周语》野有庾积。《史记·文帝纪》发仓庾。《注》在邑曰仓,在野曰庾。又星名。《隋书·天文志》天仓西南四星曰天庾,积储粟之所也。又量名。与斞通。《周礼·冬官·陶人》庾实二觳,厚半寸,唇寸。《左传·昭二十六年》粟五千庾。《注》庾十六斗。又《韵会》大庾,岭名。五岭之东者。亦曰东峤。又姓。《广韵》出颍川新野二望,本自尧时爲庾大夫,因氏焉。又弓名。与臾通。《周礼·冬官考工记·弓人》往体多,来体寡,谓之夹臾之属。《释文》音庾。注作庾。云夹庾之弓,合五而成规。又与𦺮通。《集韵》𦺮或省作庾。
考证:〔《周礼·冬官考工记·弓人》往体多,来体寡,谓之夹臾之属。《注》臾音庾,字亦作庾。夹庾之弓,合五而成规。〕谨照原文将注字以下改爲:释文音庾。注作庾。云夹庾之弓,合五而成规。

7 九:
𢉟:《海篇》音病。隐僻无人处。又厠房也。

8 九:
庿:《说文》古文庙字。《仪礼·士冠礼》筮于庿门。馀详十二画注。

9 九:
𢉠:《玉篇》籀文宇字。

10 九:
𢉡:《集韵》与竢同。

11 九:
𢉢:《海篇》音胡。平也。

12 九:
㢍:《集韵》于境切,音影。《玉篇》长廊也。《集韵》庑也。又《集韵》于惊切,影平声。义同。

13 九:
𢉣:《说文》与𡧖同。

14 九:
廀:《广韵》苏后切,音叟。《广雅》隈也。《刘向·九叹》步从容于山廀。《王逸注》廀,隈也。言徐步山隈也。又与廋通。《孟子》若是乎,从者之廀也。《注》侍从者所窃匿也。

15 九:
𢉤:《广韵》古讶切《集韵》居迓切,𠀤音架。《广韵》屋闲也。《集韵》构屋也。

16 九:
㢎:《集韵》庄辄切,音偛。藏也。又一曰屋庳貌。

17 九:
𢉥:《唐韵》《集韵》𠀤于歇切,音谒。《说文》屋迫也。又《广韵》乌葛切《集韵》乌曷切,𠀤音遏。义同。

18 九:
厕:《唐韵》《集韵》《韵会》初吏切《正韵》初寺切,𠀤颸去声。《说文》厕,淸也。《玉篇》圊溷也,杂也。《释名》厕,言人杂在上,非一也。或曰溷,言溷浊也。或曰圊,至秽之处,宜常修治使洁淸也。《史记·项羽纪》沛公起如厕。又牀边侧谓之厕。《前汉·汲黯传》衞靑侍中,上常踞厕视之。《注》应劭曰:牀边侧也。又《韵会》高岸夹水曰厕。《前汉·刘向传》北临厕。《注》服虔曰:厕侧近水。又《广韵》闲也,次也。《史记·乐毅传》厕之賔客之中。又《集韵》察色切,音测。侧也。《庄子·外物篇》厕足而垫之。

19 九:
㢏:《玉篇》古文逾字。注详辵部九画。又《广韵》度侯切《集韵》《韵会》徒侯切,𠀤音头。《玉篇》行圊也。《集韵》通作牏。又《玉篇》木槽也。又《集韵》容朱切,音兪。义同。又与庾通。《集韵》庾或作㢏。

20 九:
𢉦:《集韵》举蕴切,军上声。《玉篇》积也。

21 九:
𢉧:《说文》古文篮字。注详竹部十四画。又《集韵》廉古作𢉧。注详十画。

22 九:
𢉨:《集韵》郞达切,音辣。《博雅》庵也。又《类篇》一曰狱室。《集韵》或作𢈠。

23 九:
𢉩:《玉篇》于今切,音音。地名。

24 九:
厢:《唐韵》《正韵》息良切《集韵》《韵会》思将切,𠀤音箱。《说文》廊也。《玉篇》东西序也。《史记·周昌传》吕后侧耳于东厢听。《注》殿东堂也。索隐曰:正寝之东西室,皆号曰厢,言似箱箧之形。又通作箱。《仪礼·公食大夫礼》公揖退于箱。

25 九:
𢉪:《集韵》与庛同。

26 九:
𢉫:《集韵》胡南切,音含。木垂花实貌。

27 九:
𢉬:《海篇》同黟。

28 九:
𢉭:《海篇》音颓。下重也。

URN: ctp:kangxi-zidian/53/9