Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《六》

Library Resources
1 六:
弫:《集韵》止忍切,音轸。《玉篇》弓强。

2 六:
弬:《五音集韵》弋技切,音移。弓名。

3 六:
𢏔:《字汇》同㝁。

4 六:
弭:〔古文〕𢏱《唐韵》绵婢切《集韵》《韵会》母婢切《正韵》莫礼切,𠀤音敉。《说文》弓无缘,可以解辔纷者。《尔雅·释器》有缘者谓之弓,无缘者谓之弭。《注》今之角弓也。《疏》李巡曰:骨饰两头曰弓,不以骨饰两头曰弭。孙炎曰:缘谓缴束而漆之,弭谓不以缴束骨饰两头者也。《释名》弓末谓之弭,以骨爲之,滑弭弭也。《·小雅》象弭,鱼服。《传》象弭,弓反末也。《疏》弭者,弓弰之名,以象骨爲之,是弓之末弭,弛之则反曲,故云象弭爲弓反末也。又《广韵》息也。《玉篇》止也。《左传·襄二十五年》自今以往兵,其少弭矣。又《玉篇》忘也。《·小雅》心之忧矣,不可弭忘。《笺》我念之忧,不能忘也。又《玉篇》安也。《史记·田完世家》夫治国家,而弭人民者,无若乎五音。又《玉篇》灭也。《后汉·赵壹传》下则抗论当世,消弭时灾。又按也,低也。《屈原·离骚》吾令羲和弭节兮。《注》弭,按也。《司马相如·子虚赋》弭节裴回。《注》司马彪云:弭,犹低也。又地名。《左传·庄二十一年》春胥命于弭。《注》弭,郑地。又《释名》纳弭也。弭弭,两致之言也。
考证:〔《释文》弓又谓之弭。〕谨照原文又改末。

5 六:
弮:《广韵》丘圆切《集韵》《韵会》《正韵》驱圆切,𠀤音棬。《集韵》连弩也。《前汉·司马迁传》李陵一呼劳军,士无不起躬流涕,张空弮,冒白刃。《注》李奇曰:弮,弩弓也。师古曰:弮,读者以爲拳掔之拳,大谬。拳则屈指,不当言张,陵时矢尽,故张弩之空弓,非是手拳也。又《广韵》县名,在荥阳。又《集韵》古倦切,音眷。义同。又与卷通。《广韵》书弮也。今作卷。又与絭通。《集韵》弮通作絭。攘臂绳也。又与𢍏通。《集韵》𢍏,抟饭也。或作弮。

6 六:
𢏕:《广韵》徒红切《集韵》徒东切,𠀤音同。《玉篇》弓饰。《集韵》象弭谓之𢏕。

7 六:
𢏖:《海篇》同羿。

8 六:
𢏗:《说文》羿作𢏗。

9 六:
𢏘:《集韵》羿作𢏘。

10 六:
㢲:《广韵》巽作㢲。〇按《说文》巽从𠨎。𠨎,二卩也。《广韵》因篆文从二弓,遂书作㢲。《字汇》又误入弓部,非。

11 六:
㢳:《字汇》同玈。〇按诸字书玈无此文。

12 六:
㢴:《集韵》西古作㢴。注详部首。《说文》鸟在巢上。象形。日在西方而鸟栖,故以爲东西之西。

13 六:
㢵:《集韵》《韵会》𠀤迄叶切,音胁。《集韵》弓强。又《广韵》虚业切《集韵》虚涉切,𠀤音偞。《玉篇》弓弽也。《集韵》射决也。一作弽。

14 六:
𢏙:《集韵》《类篇》𠀤余章切,音阳。《玉篇》弓曲也。

15 六:
𢏚:《五音集韵》市流切,音雠。耕治之田也。本作𤲮。

URN: ctp:kangxi-zidian/57/6