Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十一

《十一》

Library Resources
1 十一:
𣂻:《集韻》烏侯切,音謳。𣂻𣂮,偃鉏也。又墟侯切,音摳。與剾同。剜也。

2 十一:
㫂:《廣韻》《集韻》𠀤章恕切,音翥。斫也。

3 十一:
𣂼:《集韻》渠巾切,音勤。同芹。楚葵也。今水中芹菜是也。又几隱切,音謹。肕也。◎按𣂼與革部靳字不同。《正字通》引《左傳》及《說文》與靳字相混,非是。

4 十一:
𣂽:《篇韻》音獲。斫也。

URN: ctp:kangxi-zidian/69/11