Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十九

《十九》

Library Resources
1 十九:
亹:《廣韻》《正韻》無匪切《集韻》《韻會》武斐切,𠀤音尾。亹亹,不倦意。《易·繫辭》成天下之亹亹。又强勉也。《·大雅》亹亹文王,令聞不已。又《禮·禮器》天時雨澤,君子達亹亹焉。又《集韻》《正韻》𠀤謨奔切,音門。《·大雅》鳧鷖在亹。《註》水流峽中,兩岸對出若門也。又地名。《前漢·地理志》金城浩亹縣。《註》在臨洮府金州縣,以浩亹水得名。《正字通》徐鉉曰:說文無亹,當作娓。崔靈恩改易詩亹作娓,周伯琦亦从娓廢亹,皆臆說,不足信。

URN: ctp:kangxi-zidian/8/19