Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十六

《十六》

Library Resources
1 十六:
𤑳:《集韵》先雕切,音萧。焫也。

2 十六:
𤑴:《说文》焞本字。

3 十六:
爏:《集韵》郞狄切,音历。火貌。或作㷴。

4 十六:
炉:《玉篇》洛乎切,音卢。火炉也。《范致能诗》何如田舍火炉头。

5 十六:
𤑵:《集韵》楚绞切,音抄。同煼炒㷅。

6 十六:
𤑶:《篇海》徐廉切,音撏。以汤沃毛令脱也。◎按𤑶,当同燂。

7 十六:
爑:《集韵》疾雀切,音皭。本作爝。同燋熦。详爝字注。

8 十六:
𤑷:《集韵》乙业切,音腌。火不明貌。

9 十六:
𤑸:《篇海》音览。火乱。

10 十六:
𤑹:《广韵》羊益切《集韵》夷益切,𠀤音绎。《广韵》灾也。出字林。

11 十六:
爒:《唐韵》《集韵》𠀤力照切,音疗。《说文》本作𤒧。炙也。从炙𤊽声。《集韵》或作膫。又《集韵》朗鸟切,音了。义同。《类篇》或作𤑗。

12 十六:
爓:《唐韵》《集韵》𠀤余廉切,音盐。《说文》火门也。从火,阎声。《玉篇》火焰也。又《广韵》徐盐切《集韵》《韵会》《正韵》徐廉切,𠀤音㰊。《广韵》本作燅。详燅字注。《礼·礼器》三献。爓《注》爓,沈肉于汤也。《释文》似廉切。又《郊特牲》三献爓。《释文》爓,本作𦢨。夕廉反。又《集韵》慈盐切,音潜。本作燖。详燖字注。又《正韵》徐心切,音寻。《礼·祭义》爓祭。《注》汤肉曰爓。《释文》音寻。又《广韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤以赡切,音艳。《广韵》光也。同焰。《集韵》火光同。炎,焰,𤒦。《班固·西都赋》光爓朗以景彰。又《东都赋》吐爓生风。

13 十六:
㸈:《集韵》兹消切。同焦。详焦字注。

14 十六:
爔:《玉篇》许其切,音僖。火也。又《集韵》虚宜切,音牺。本作曦赫曦日光。或作㬢。

15 十六:
爕:《字汇》俗燮字。

16 十六:
㸉:《字汇》俗𤏻字。

URN: ctp:kangxi-zidian/86/16