Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十六

《十六》

Library Resources
1 十六:
㒟:《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤同褭。又偠㒟,舞者㒟身若環也。一曰偠㒟,細腰。或作㜵。又宋宗室名。高宗時,士㒟判大宗正事,遣詣河南修奉陵寢。

2 十六:
𠐢:《字彙》胡困切,魂去聲。戲也。◎按𠐢字,《玉篇》《廣韻》《集韻》諸書皆不載,疑卽翫字之譌。

3 十六:
𠐣:《集韻》同憨。

4 十六:
儭:《廣韻》《集韻》《正韻》𠀤初覲切,與襯通。裹也。別作嚫。又《集韻》雌人切。與親通。父母稱。

5 十六:
儮:《集韻》狼狄切,音歷。人名。

6 十六:
𠐤:《廣韻》公回切《集韻》姑回切,𠀤音瑰。《說文》傀,重文作𤪿。《廣韻》同𤪿傀。大貌,又美也,盛也,偉也,怪異也。

7 十六:
儯:《玉篇》徒登切,音騰。倰儯,長貌。

8 十六:
㒠:《廣韻》胡介切《正韻》下戒切,𠀤音械。狹也。《揚雄·反騷》何文肆而質㒠。《漢書》作䪥亦作韰。《左思·魏都賦》韰惈,卽㒠惈。

9 十六:
𠐥:《集韻》同億。

10 十六:
儰:《廣韻》韋委切《集韻》羽委切,𠀤威上聲。不安也。

11 十六:
儱:《廣韻》力董切《集韻》魯孔切,𠀤音嚨。儱侗,未成器也。又儱偅,詳偅字註。

12 十六:
𠐦:《集韻》與傀𠐤𠀤同。別作𠎺。

13 十六:
𠐧:《集韻》同。儚儚,昏也。又《類篇》母亙切,同懜。不明也。

14 十六:
儲:《廣韻》直魚切《集韻》《韻會》𨻰如切《正韻》長魚切,𠀤音除。偫也。《淮南子·主術訓》十八年而有六年之積,二十七年而有九年之儲。又副也。《南齊書》太子曰東儲。又儲胥,猶言御苑也。《張衡·西京賦》旣新作于迎風,加露寒與儲胥。《註》武帝先作迎風館,後加露寒,儲胥二館。又儲與,卽容與。《淮南子·俶眞訓》儲與扈冶。一作諸與。《揚雄·羽獵賦》儲與乎大浦,聊浪乎宇內。《服虔曰》儲與,相羊也。與,音餘。聊浪,放浪也。又姓。

15 十六:
𠐨:《集韻》愆古作𠐨。註詳心部九畫。

URN: ctp:kangxi-zidian/9/16