Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十六

《十六》

Library Resources
1 十六:
㒟:《广韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤同褭。又偠㒟,舞者㒟身若环也。一曰偠㒟,细腰。或作㜵。又宋宗室名。高宗时,士㒟判大宗正事,遣诣河南修奉陵寝。

2 十六:
𠐢:《字汇》胡困切,魂去声。戏也。◎按𠐢字,《玉篇》《广韵》《集韵》诸书皆不载,疑卽玩字之譌。

3 十六:
𠐣:《集韵》同憨。

4 十六:
儭:《广韵》《集韵》《正韵》𠀤初觐切,与衬通。裹也。别作嚫。又《集韵》雌人切。与亲通。父母称。

5 十六:
儮:《集韵》狼狄切,音历。人名。

6 十六:
𠐤:《广韵》公回切《集韵》姑回切,𠀤音瑰。《说文》傀,重文作𤪿。《广韵》同𤪿傀。大貌,又美也,盛也,伟也,怪异也。

7 十六:
儯:《玉篇》徒登切,音腾。倰儯,长貌。

8 十六:
㒠:《广韵》胡介切《正韵》下戒切,𠀤音械。狭也。《扬雄·反骚》何文肆而质㒠。《汉书》作䪥亦作韰。《左思·魏都赋》韰惈,卽㒠惈。

9 十六:
𠐥:《集韵》同亿。

10 十六:
儰:《广韵》韦委切《集韵》羽委切,𠀤威上声。不安也。

11 十六:
儱:《广韵》力董切《集韵》鲁孔切,𠀤音咙。儱侗,未成器也。又儱偅,详偅字注。

12 十六:
𠐦:《集韵》与傀𠐤𠀤同。别作𠎺。

13 十六:
𠐧:《集韵》同。儚儚,昏也。又《类篇》母亘切,同懜。不明也。

14 十六:
储:《广韵》直鱼切《集韵》《韵会》𨻰如切《正韵》长鱼切,𠀤音除。偫也。《淮南子·主术训》十八年而有六年之积,二十七年而有九年之储。又副也。《南齐书》太子曰东储。又储胥,犹言御苑也。《张衡·西京赋》旣新作于迎风,加露寒与储胥。《注》武帝先作迎风馆,后加露寒,储胥二馆。又储与,卽容与。《淮南子·俶眞训》储与扈冶。一作诸与。《扬雄·羽猎赋》储与乎大浦,聊浪乎宇内。《服虔曰》储与,相羊也。与,音馀。聊浪,放浪也。又姓。

15 十六:
𠐨:《集韵》愆古作𠐨。注详心部九画。

URN: ctp:kangxi-zidian/9/16