Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 十四

《十四》

Library Resources
1 十四:
㺝:《广韵》胡黯切《集韵》戸黤切,𠀤音槛。《玉篇》虎声。《广韵》恶犬吠不止也。《集韵》犬獟谓之㺝。

2 十四:
獮:《广韵》《集韵》《韵会》𠀤息浅切,音藓。《尔雅·释诂》獮,杀也。《释文》秋猎爲獮。《注》顺杀气也。《周礼·春官·肆师》獮之日涖,卜来岁之戒。又《夏官·大司马》中秋敎治兵,遂以獮田。《说文》本作𤣗。或作𥙮。《集韵》亦作𤣝。
考证:〔《周礼·春官·小宗伯》獮之日涖,卜来岁之戒。〕谨按獮之日二句在肆师下,小宗伯改肆师。

3 十四:
𤢦:《集韵》于靳切,音㒚。兽名。山驴也。形如羖羊。

4 十四:
𤢧:《篇海》书药切。犬惊貌。《字汇》同𤡯。

5 十四:
㺞:《广韵》以诸切《集韵》羊诸切,𠀤音余。《玉篇》叹声。又猪儿声。又《广韵》兽名。又《集韵》一曰猗㺞,犬子也。

6 十四:
𤢨:《集韵》呼高切,音蒿。豕名。

7 十四:
𤢩:《集韵》选委切,音髓。与𤡪同。详𤡪字注。

8 十四:
獯:《广韵》《集韵》《正韵》𠀤许云切,音薰。《玉篇》獯鬻。《广韵》夏曰獯鬻,周曰猃狁,汉曰匈奴。《孟子》大王事獯鬻。《集韵》或作𤟤。通作荤。

9 十四:
狞:《集韵》尼耕切《韵会》泥耕切,𠀤音儜。狰狞,犬毛。又一曰恶也。

10 十四:
獱:《广韵》符眞切《集韵》毗賔切,𠀤音频。《玉篇》獭属。《广韵》獭之别名。《孟子注》獭,獱也。《集韵》或作猵。又《集韵》𤰞民切,音賔。獭属。似狐靑色,居水中,食鱼。《扬雄·校猎赋》蹈獱獭。《注》苏林曰:獱,音賔。师古曰:獱,小獭也。又《唐韵》布悬切《集韵》𤰞眠切,𠀤音边。《说文》猵,或作獱。义同。

11 十四:
㺟:《广韵》《集韵》𠀤直角切,音浊。《玉篇》似猕猴而黄。《集韵》似鹿白尾。《玉篇》亦作蠗。○按《广韵》《集韵》㺟蠗分训。

12 十四:
获:《唐韵》胡伯切《集韵》《韵会》胡陌切,𠀤音韄。《说文》猎所获也。《周礼·夏官·射人》三获。《释文》刘音胡伯反。又《集韵》兽名。又《集韵》亦姓。又《广韵》胡麦切,音画。得也。《·太甲》弗虑胡获。《·小雅》笑语卒获。《传》获,得时也。又《尔雅·释诂》馘,穧,获也。《注》获贼耳爲馘,获禾爲穧。《·秦风》舍拔则获。又《小雅》执讯获丑。又《广韵》臧获。《方言》云:荆淮海岱杂齐之闲,骂奴曰臧,骂婢曰获。又门名。《左传·昭二十年》公孟有事于盖获之门外。《注》盖获,衞郭门。又回获,县名。属北地郡。见《前汉·地理志》。又《广韵》亦姓。宋大夫尹获之后。又《集韵》黄郭切,音镬。陨获,困迫失志貌。《礼·儒行》不陨获于贫贱,通作获。又《集韵》《类篇》𠀤忽郭切,音霍。恢廓貌。又《集韵》胡故切,音护。《礼·曲礼》毋固获。又《集韵》胡化切,音话。争取也。《周礼·春官·司常》凡射,共其获旌。《注》获旌,获者所持旌。《释文》李音胡霸反。

13 十四:
𤢪:《字汇》俗猎字。

14 十四:
獳:《唐韵》奴豆切《集韵》乃豆切,𠀤音耨。《说文》怒犬貌。读若耨。《玉篇》犬怒也。又《唐韵》乃侯切《广韵》奴钩切《集韵》奴侯切,𠀤音羺。义同。《山海经》𤢺犬,如獳犬。《注》獳犬,怒犬也。《范檞·蜀都赋》叫窱之獳。又人名。《左传·僖二十八年》曹伯之竖侯獳。又《广韵》人朱切《集韵》汝朱切,𠀤音儒。《山海经》耿山有兽,状如狐而鱼翼,名曰朱獳。其鸣自叫。见则其国有恐。《集韵》本作𤟦。
考证:〔《山海经》耿山有兽,名曰朱獳。其鸣自叫。见则其国有兵。〕谨照原文有兵改有恐。

15 十四:
獴:《正字通》与蒙通。蒙贵。详前𤡱字注。

URN: ctp:kangxi-zidian/94/14