Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 十四

《十四》

Library Resources
1 十四:
瓣:《唐韻》蒲莧切《韻會》皮莧切《正韻》備莧切,𠀤音辦。《說文》瓜中實。《徐曰》瓜也。一名瓠犀也。《廣韻》瓜瓠瓣也。《增韻》瓜之觚𤗷也。《爾雅·釋草》瓠棲瓣。《註》瓠中瓣也。《疏》瓣,瓠中瓣也。一名瓠棲,人之齒美者似之。《謝惠連·祭古冢文》及梅李核瓜瓣。又果瓣。《仙傳拾遺》羅公遠取柑嗅之,後明皇取食,千餘枚皆缺一瓣。又《集韻》《韻會》薄閑切《正韻》蒲閑切,𠀤辦平聲。又《集韻》匹見切,音片。義𠀤同。

URN: ctp:kangxi-zidian/97/14