Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《公儀》

Library Resources
1 公儀:
魯人有公儀休者,砥節勵行,樂道好古,恬於榮利,不事諸侯。子思與之友。穆公因子思,欲以為相。謂子思曰:「公儀子必輔寡人,參分魯國而與之一。子其言之。」子思對曰:「如君之言,則公儀子愈所以不至也。君若飢渴待賢,納用其謀,雖蔬食水飲,伋亦願在下風。今徒以高官厚祿鉤餌君子,無信用之意。公儀子之智若魚鳥,可也。不然,則彼將終身不躡乎君之庭矣。且臣不佞,又不任為君操竿下釣,以傷守節之士也。」

2 公儀:
閭丘溫見田氏將必危齊,欲以其邑叛,而適魯。穆公聞之,謂子思曰:「子能懷之,則寡人割邑如其邑以償子。」子思曰:「伋雖能之,義所不為也。」公曰:「何?」子思對曰:「彼為人臣,君將顛,弗能扶而叛之;逆臣制國,弗能以其眾死而逃之;此罪誅之人也。伋縱不能討,而又要利以召姦,非忍行也。」

3 公儀:
穆公問子思曰:「吾聞龐欄氏子不孝,其行何如?」對曰:「臣聞明君之為政,尊賢以崇德,舉善以勸民,則四封之內孰敢不化?若夫過行,是細人之所識。不治其本而問其過,臣不知所以也。」公曰:「善。」

4 公儀:
穆公謂子思曰:「子之書所記夫子之言,或者以謂子之辭也。」子思曰:「臣所記臣祖之言,或親聞之者,有聞之於人者,雖非其正辭,然猶不失其意焉。且君之所疑者何?」公曰:「於事無非。」子思曰:「無非所以得臣祖之意也。就如君言,以為臣之辭。臣之辭無非,則亦所宜貴矣。事既不然,又何疑焉?」

5 公儀:
穆公謂子思曰:「縣子言子之為善,不欲人譽己,信乎?」子思對曰:「非臣之情也。臣之修善,欲人知之。知之而譽臣,是臣之為善有勸也,此所願而不可得者也。若臣之修善而人莫知,莫知則必毀臣,是臣之為善而受毀也,此臣所不願而不可避者也。若夫鷄鳴為善。孜孜以至夜半,而曰:『不欲人之知;恐人之譽己。』臣以謂斯人也者,非虛則愚也。」

6 公儀:
胡毋豹謂子思曰:「子好大,世莫能容子也。盍亦隨時乎?」子思曰:「大非所病,所病不大也。凡所以求容於世,為行道也。毀道以求容,道何行焉?大不見容,命也;毀大而求容,罪也。吾弗改矣。」

7 公儀:
子思居貧,其友有饋之粟者、受二車焉。或獻樽酒束脩,子思弗為當也。或曰:「子取人粟而辭吾酒脯,是辭少而取多也。於義則無名,於分則不全,而子行之,何也?」子思曰:「然。伋不幸而貧於財,至於困乏,將恐絕先人之祀。夫所以受粟,為周乏也。酒脯、所以飲宴也,方乏於食,而乃飲晏,非義也,吾豈以為分哉,度義而行也。」或者擔其酒脯以歸。

8 公儀:
穆公問子思曰:「吾國可興乎?」子思曰:「可。」公曰:「為之柰何?」對曰:「苟君與大夫慕周公伯禽之治,行其政化,開公家之惠,杜私門之利,結恩百姓,脩禮鄰國,其興也勃矣。」

9 公儀:
子思曰:「吾之富貴甚易,而人猶弗能。夫不取於人謂之富,不辱於人謂之貴。不取不辱,其於富貴庶矣哉。」

URN: ctp:kongcongzi/gong-yi