Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《居卫》

Library Resources
1 居卫:
子思居卫,言苟变于卫君,曰:“其材可将五百乘,君任军旅,率得此人,则无敌于天下矣。”卫君曰:“吾知其材可将,然变也尝为吏,赋于民而食人二鷄子,以故弗用也。”子思曰:“夫圣人之官人,犹大匠之用木也。取其所长,弃其所短,故杞梓连抱而有数尺之朽,良工不弃,何也?知其所妨者细也。卒成不訾之器。今君处战国之世,选爪牙之士,而以二卵焉弃干城之将。此不可使闻于邻国者也。”卫君再拜,曰:“谨受教矣。”

2 居卫:
子思适齐,齐君之嬖臣美须眉立乎侧。齐君指之而笑,且言曰:“假貌可相易,寡人不惜此之须眉于先生也。”子思曰:“非所愿也。所愿者、唯君修礼义、富百姓,而伋得寄帑于君之境内,从襁负之列,其庸多矣。若无此须鬣,非伋所病也。昔尧身修十尺,眉乃八彩,实圣;舜身修八尺有奇,面颔无毛,亦圣。禹、汤、文、武及周公勤思劳体,或折臂望视,或秃骭背偻,亦圣,不以须眉美鬣为称也。人之贤圣在德,岂在貌乎?且吾先君生无须眉,而天下王侯不以此损其敬。由是言之,伋徒患德之不邵,不病毛鬓之不茂也。”

3 居卫:
子思谓子上曰:“有可以为公侯之尊而富贵人众不与焉者,非唯志乎?成其志者非唯无欲乎?夫锦缋纷华、所服不过温体,三牲大牢、所食不过充腹。知以身取节者,则知足矣。苟知足,则不累其志矣。”

4 居卫:
曾子谓子思曰:“昔者吾从夫子游于诸侯,夫子未尝失人臣之礼,而犹圣道不行。今吾观子有傲世主之心,无乃不容乎?”子思曰:“时移世异,各有宜也。当吾先君,周制虽毁,君臣固位,上下相持,若一体然。夫欲行其道,不执礼以求之,则不能入也。今天下诸侯方欲力争,竞招英雄以自辅翼。此乃得士则昌、失士则亡之秋也。伋于此时不自高,人将下吾;不自贵,人将贱吾。舜、禹揖让,汤、武用师,非故相诡,乃各时也。”

5 居卫:
子思在齐。齐尹文子生子,不类,怒而杖之,告子思曰:“此非吾子也。吾妻殆不妇,吾将黜之。”子思曰:“若子之言,则尧、舜之妃复可疑也。此二帝、圣者之英,而丹朱、商钧不及匹夫。以是推之,岂可类乎?然举其多者。有此父,斯有此子,人道之常也。若夫贤父之有愚子,此由天道自然,非子之妻之罪也。”尹文子曰:“先生止之。愿无言,文留妻矣。”

6 居卫:
孟轲问子思曰:“尧、舜、文、武之道,可力而致乎?”子思曰:“彼人也,我人也。称其言,履其行,夜思之,昼行之,滋滋焉,汲汲焉,如农之赴时,商之趣利,恶有不至者乎?”

7 居卫:
子思谓孟轲曰:“自大而不修其所以大,不大矣;自异而不修其所以异,不异矣。故君子高其行,则人莫能偕也;远其志,则人莫能及也。礼接于人,人不敢慢;辞交于人,人不敢侮。其唯高远乎?”

8 居卫:
申祥问曰:“殷人自契至汤而王,周人自弃至武王而王。同喾之后也,周人追王大王、王季、文王,而殷人独否,何也?”子思曰:“文质之异也。周人之所追大王,王迹起焉。”又曰:“文王受命,断虞芮之讼,伐崇邦,退犬夷,追王大王、王季,何也?”子思曰:“狄人攻大王,大王召耆老而问焉,曰:‘狄人何来?’耆老曰:‘欲得菽粟财货。’大王曰:‘与之。’与之至无狄人不止。大王又问耆老曰:‘狄人何欲?’耆老曰:‘欲土地。’大王曰:‘与之。’耆老曰:‘君不为社稷乎?’大王曰:‘社稷、所以为民也,不可以所为亡民也。’耆老曰:‘君纵不为社稷,不为宗庙乎?’大王曰:‘宗庙者、私也,不可以吾私害民。’遂杖策而去,过梁山,止乎岐下,豳民之束修奔而从之者三千乘。一止而成三千乘之邑,此王道之端也。成王于是追而王之。王季、其子也,承其业,广其基焉,虽同追王,不亦可乎?”

9 居卫:
羊客问子思曰:“古之帝王中分天下,使二公治之,谓之二伯。周自后稷封为王者后,子孙据国。至大王、王季、文王,此固世为诸侯矣,焉得为西伯乎?”子思曰:“吾闻诸子夏:殷王帝乙之时,王季以功九命作伯,受圭瓒秬鬯之赐,故文王因之,得专征伐。此以诸侯为伯,犹周召之君为伯也。”

10 居卫:
子思年十六,适宋。宋大夫乐朔与之言学焉。朔曰:“《尚书》虞夏数四篇善也,下此以讫于秦费,效尧、舜之言耳,殊不如也。”子思荅曰:“事变有极,正自当尔。假令周公、尧、舜更时易处,其书同矣。”乐朔曰:“凡书之作,欲以喻民也,简易为上,而乃故作难知之辞,不亦繁乎?”子思曰:“《书》之意兼复深奥,训诂成义,古人所以为典雅也。昔鲁委巷亦有似君之言者。伋荅之曰:‘道为知者传。苟非其人,道不贵矣。’今君何似之甚也。”乐朔不悦而退,曰:“孺子辱吾。”其徒曰:“此虽以宋为旧,然世有雠焉,请攻之。”遂围子思。宋君闻之,驾而救子思。子思既免,曰:“文王厄于牖里,作《周易》;祖君屈于陈蔡,作《春秋》。吾困于宋,可无作乎?”于是撰《中庸》之书四十九篇。

URN: ctp:kongcongzi/ju-wei