Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《辯樂解》

Library Resources
1 辯樂解:
孔子學琴於師襄子。襄子曰:「吾雖以擊磬為官,然能於琴。今子於琴已習,可以益矣。」孔子曰:「丘未得其數也。」有間,曰:「已習其數,可以益矣。」孔子曰:「丘未得其志也。」有間,曰:「已習其志,可以益矣。」孔子曰:「丘未得其為人也。」有閒,曰。孔子有所繆然思焉,有所睪然高望而遠眺,曰:「丘迨得其為人矣。黮而黑,頎然長,曠如望羊,掩有四方,非文王其孰能為此?」師襄子避席葉拱而對曰:「君子聖人也!其傳曰:《文王操》。」

2 辯樂解:
子路鼓琴,孔子聞之,謂冉有曰:「甚矣,由之不才也!夫先王之制音也,奏中聲以為節,入於南,不歸於北。夫南者、生育之鄉,北者、殺伐之城。故君子之音,溫柔居中,以養生育之氣。憂愁之感,不加于心也;暴厲之動,不在于體也。夫然者、乃所謂治安之風也。小人之音則不然,亢麗微末,以象殺伐之氣;中和之感,不載於心;溫和之動,不存于體。夫然者,乃所以為亂之風。昔者,舜彈五絃之琴,造《南風》之詩,其詩曰:『南風之薰兮,可以解吾民之慍兮;南風之時兮,可以阜民之財兮。』唯脩此化,故其興也勃焉。德如泉流,至于今,王公大人述而弗忘。殷紂好為北鄙之聲,其廢也忽焉,至于今,王公大人舉以為誡。夫舜起布衣,積德含和,而終以帝。紂為天子,荒淫暴亂,而終以亡。非各所脩之致乎?由,今也匹夫之徒,曾無意于先王之制,而習亡國之聲,豈能保其六七尺之體哉?」冉有以告子路。子路懼而自悔,靜思不食,以至骨立。夫子曰:「過而能改,其進矣乎!」

3 辯樂解:
周賓牟賈侍坐於孔子。孔子與之言,及樂,曰:「夫《武》之備戒之以久,何也?」對曰:「病不得其眾。」「詠歎之,淫液之,何也?」對曰:「恐不逮事。」「發揚蹈厲之已蚤,何也?」對曰:「及時事。」「《武》坐,致右而軒左,何也?」對曰:「非《武》坐。」「聲淫及商,何也?」對曰:「非《武》音也。」孔子曰:「若非《武》音,則何音也?」對曰:「有司失其傳也。」孔子曰:「唯,丘聞諸萇弘,亦若吾子之言是也。若非有司失其傳,則武王之志荒矣。」賓牟賈起,免席而請曰:「夫《武》之備戒之以久,則既聞命矣。敢問遟矣而又久立於綴,何也?」子曰:「居,吾語爾。夫樂者,象成者也。揔干而山立,武王之事。發揚蹈厲,太公之志也。《武》亂皆坐,周、邵之治。且夫《武》、始成而北出,再成而滅啇,三成而南反,四成而南國是疆,五成而分陜,周公左,邵公右,六成而復綴,以崇其天子焉。眾夾振之而四伐,所以盛威於中國。分郟而進,所以事蚤濟。久立於綴,所以待諸侯之至也。今汝獨未聞牧野之語乎?武王克殷而反啇之政。未及下車,則封黃帝之後於葪,封帝堯之後於祝,封帝舜之後於陳;下車,又封夏后氏之後於杞,殷之後於宋,封王子比干之墓,釋箕子之囚,使人行商容之舊,以復其位。庶民弛政。既濟河西,馬散之華山之陽而弗復乘;牛散之桃林之野而弗復服;車甲則釁之而藏諸府庫,以示弗復用;倒載干戈而包之以虎皮;將率之士,使為諸侯;命之鞬橐,然後天下知武王之不復用兵也。散軍而修郊射,左射以《狸首》,右射以《騶虞》,而貫革之射息也。裨冕搢笏,而虎賁之士脫劍。郊配后稷,而民知尊父焉。配明堂,而民知孝焉。朝覲,然後諸侯知所以臣。耕籍,然後民知所以敬親。六者天下之大教也。食三老、五更於太學,天子袒而割牲,執醬而饋,執爵而酳,冕而揔干,所以教諸侯之弟。如此,則周道四達,禮樂交通。夫《武》之遟久,不亦宜乎?」

URN: ctp:kongzi-jiayu/bian-yue-jie