Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> 史記
Description:欽定四庫全書》本。本書130卷,拆分成44冊。 影印古籍 欽定四庫全書·史部
Item source: Zhejiang University Library.
Scanned by: CADAL.
Author:司馬遷
Resource rating:
Related CTP texts:史記
Related Wiki texts:史記 史記 史記 史記 史記* 史記 史記 史記 史記 史記 史記 史記 史記
Full text search:
史記
TitleDownload fileSourceJump to chapter
史記卷一[IA] [IA]五帝本紀
史記卷二~卷三[IA] [IA]夏本紀 殷本紀
史記卷四~卷五[IA] [IA]周本紀 秦本紀
史記卷六[IA] [IA]秦始皇本紀
史記卷七~卷八[IA] [IA]項羽本紀 高祖本紀
史記卷九~卷十[IA] [IA]呂太后本紀 孝文本紀
史記卷十一~卷十二[IA] [IA]孝景本紀 孝武本紀
史記卷十三~十四[IA] [IA]三代世表 十二諸侯年表
史記卷十五[IA] [IA]六國年表
史記卷十六~卷十七[IA] [IA]秦楚之際月表 漢興以來諸侯王年表
史記卷十八[IA] [IA]高祖功臣侯者年表
史記卷十九~卷二十[IA] [IA]惠景閒侯者年表 建元以來侯者年表
史記卷二十一~卷二十二[IA] [IA]建元已來王子侯者年表 漢興以來將相名臣年表
史記卷二十三~卷二十四[IA] [IA]禮書 樂書
史記卷二十五~卷二十六[IA] [IA]律書 歷書
史記卷二十七~卷二十八[IA] [IA]天官書 封禪書
史記卷二十九~卷三十[IA] [IA]河渠書 平準書
史記卷三十一~卷三十二[IA] [IA]吳太伯世家 齊太公世家
史記卷三十三~卷三十五[IA] [IA]魯周公世家 燕召公世家 管蔡世家
史記卷三十六~卷三十八[IA] [IA]陳杞世家 衛康叔世家 宋微子世家
史記卷三十九[IA] [IA]晉世家
史記卷四十~卷四十一[IA] [IA]楚世家 越王句踐世家
史記卷四十二~卷四十三[IA] [IA]鄭世家 趙世家
史記卷四十四~卷四十六[IA] [IA]魏世家 韓世家 田敬仲完世家
史記卷四十七~卷四十九[IA] [IA]孔子世家 陳涉世家 外戚世家
史記卷五十~卷五十五[IA] [IA]楚元王世家 荊燕世家 齊悼惠王世家 蕭相國世家 曹相國世家 留侯世家
史記卷五十六~卷六十[IA] [IA]陳丞相世家 絳侯周勃世家 梁孝王世家 五宗世家 三王世家
史記卷六十一~卷六十六[IA] [IA]伯夷列傳 管晏列傳 老子韓非列傳 司馬穰苴列傳 孫子吳起列傳 伍子胥列傳
史記卷六十七~卷六十九[IA] [IA]仲尼弟子列傳 商君列傳 蘇秦列傳
史記卷七十~卷七十三[IA] [IA]張儀列傳 樗里子甘茂列傳 穰侯列傳 白起王翦列傳
史記卷七十四~卷七十九[IA] [IA]孟子荀卿列傳 孟嘗君列傳 平原君虞卿列傳 魏公子列傳 春申君列傳 范睢蔡澤列傳
史記卷八十~卷八十三[IA] [IA]樂毅列傳 廉頗藺相如列傳 田單列傳 魯仲連鄒陽列傳
史記卷八十四~卷八十八[IA] [IA]屈原賈生列傳 呂不韋列傳 刺客列傳 李斯列傳 蒙恬列傳
史記卷八十九~卷九十三[IA] [IA]張耳陳餘列傳 魏豹彭越列傳 黥布列傳 淮陰侯列傳 韓信盧綰列傳
史記卷九十四~卷九十八[IA] [IA]田儋列傳 樊酈滕灌列傳 張丞相列傳 酈生陸賈列傳 傅靳蒯成列傳
史記卷九十九~卷一百四[IA] [IA]劉敬叔孫通列傳 季布欒布列傳 袁盎鼂錯列傳 張釋之馮唐列傳 萬石張叔列傳 田叔列傳
史記卷一百五~卷一百八[IA] [IA]扁鵲倉公列傳 吳王濞列傳 魏其武安侯列傳 韓長孺列傳
史記卷一百九~卷一百十[IA] [IA]李將軍列傳 匈奴列傳
史記卷一百十一~卷一百十六[IA] [IA]衛將軍驃騎列傳 平津侯主父列傳 南越列傳 東越列傳 朝鮮列傳 西南夷列傳
史記卷一百七[IA] [IA]司馬相如列傳
史記卷一百十八~卷一百二十二[IA] [IA]淮南衡山列傳 循吏列傳 汲鄭列傳 儒林列傳 酷吏列傳
史記卷一百二十三~卷一百二十七[IA] [IA]大宛列傳 游俠列傳 佞幸列傳 滑稽列傳 日者列傳
史記卷一百二十八~卷一百二十九[IA] [IA]龜策列傳 貨殖列傳
史記卷一百三十[IA] [IA]太史公自序

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2023. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.