Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> 說文解字繫傳
Description:四部叢刊初編》 volumes 70~77。卷首至二九景烏程張氏適園藏述古堂景宋鈔本卷三〇至四〇景古里瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊本 本書四十卷
Author:南唐徐鍇
Resource rating:
Related CTP texts:說文解字
Related Wiki texts:說文解字繫傳* 說文解字繫傳
Full text search:
說文解字繫傳
TitleDownload fileSourceJump to chapter
說文解字繫傳一 一部 丄部 示部 三部 王部 玉部 玨部 气部 士部 丨部 屮部 艸部 蓐部 茻部 小部 八部 釆部 半部 牛部 犛部 告部 口部 凵部 吅部 哭部 走部 止部 癶部 步部 此部 正部 是部 辵部 彳部 廴部 㢟部 行部 齒部 牙部 足部 疋部 品部 龠部 冊部
說文解字繫傳二㗊部 舌部 干部 𧮫部 只部 㕯部 句部 丩部 古部 十部 卅部 言部 誩部 音部 䇂部 丵部 菐部 𠬞部 𠬜部 共部 異部 舁部 𦥑部 䢅部 爨部 革部 鬲部 䰜部 爪部 丮部 鬥部 又部 𠂇部 史部 支部 𦘒部 聿部 畫部 隶部 臤部 臣部 殳部 殺部 𠘧部 寸部 皮部 㼱部 攴部 教部 卜部 用部 爻部 㸚部 𡕥部 目部 䀠部 眉部 盾部 自部 白部 鼻部 皕部 習部 羽部 隹部 奞部 萑部 𦫳部 𥄕部 羊部 羴部 瞿部 雔部 雥部 鳥部 烏部 𠦒部 冓部 幺部 𢆶部 叀部 玄部 予部 放部 𠬪部 𣦼部 歺部 死部 冎部 骨部 肉部 筋部 刀部 刃部 㓞部 丯部 耒部 角部
說文解字繫傳三竹部 箕部 丌部 左部 工部 㠭部 巫部 甘部 曰部 乃部 丂部 可部 兮部 号部 亏部 旨部 喜部 壴部 鼓部 豈部 豆部 豊部 豐部 䖒部 虍部 虎部 虤部 皿部 𠙴部 去部 血部 丶部 丹部 青部 井部 皀部 鬯部 食部 亼部 會部 倉部 入部 缶部 矢部 高部 冂部 𩫖部 京部 亯部 㫗部 畗部 㐭部 嗇部 來部 麥部 夊部 舛部 舜部 韋部 弟部 夂部 久部 桀部 木部 東部 林部
說文解字繫傳四才部 叒部 之部 帀部 出部 𣎵部 生部 乇部 𠂹部 𠌶部 華部 𥝌部 稽部 巢部 桼部 束部 㯻部 囗部 員部 貝部 邑部 𨛜部 日部 旦部 倝部 㫃部 冥部 晶部 月部 有部 朙部 囧部 夕部 多部 毌部 𢎘部 𣐺部 𠧪部 齊部 朿部 片部 鼎部 克部 彔部 禾部 秝部 黍部 香部 米部 毇部 臼部 凶部 朩部 𣏟部 麻部 尗部 耑部 韭部 瓜部 瓠部 宀部 宮部 呂部 穴部 㝱部 疒部 冖部 𠔼部 冃部 㒳部 网部 襾部 巾部 巿部 帛部 白部 㡀部 黹部 人部 𠤎部 匕部 从部 比部 北部 丘部 㐺部 𡈼部 重部 臥部 身部 㐆部
說文解字繫傳五衣部 裘部 老部 毛部 毳部 尸部 尺部 尾部 履部 舟部 方部 儿部 兄部 兂部 皃部 𠑹部 先部 禿部 見部 覞部 欠部 㱃部 㳄部 旡部 頁部 𦣻部 面部 丏部 首部 𥄉部 須部 彡部 彣部 文部 髟部 后部 司部 卮部 卩部 印部 色部 卯部 辟部 勹部 包部 茍部 鬼部 甶部 厶部 嵬部 山部 屾部 屵部 广部 厂部 丸部 危部 石部 長部 勿部 冄部 而部 豕部 㣇部 彑部 豚部 豸部 𤉡部 易部 象部 馬部 𢊁部 鹿部 麤部 㲋部 兔部 萈部 犬部 㹜部 鼠部 能部 熊部 火部 炎部 黑部 囪部 焱部 炙部 赤部 大部 亦部 夨部 夭部 交部 尣部 壺部 壹部 幸部 奢部 亢部 夲部 夰部 大部 夫部 立部 竝部 囟部 思部 心部 惢部
說文解字繫傳六水部 沝部 頻部 𡿨部 巜部 川部 泉部 灥部 永部 𠂢部 谷部 仌部 雨部 雲部 魚部 𩺰部 燕部 龍部 飛部 非部 卂部 𠃉部 不部 至部 西部 鹵部 鹽部 戶部 門部 耳部 𦣞部 手部 𠦬部 女部 毋部 民部 丿部 𠂆部 乁部 氏部 氐部 戈部 戉部 我部 亅部 珡部 乚部 亡部 匸部 匚部 曲部 甾部 瓦部 弓部 弜部 弦部 系部
說文解字繫傳七糸部 素部 絲部 率部 虫部 䖵部 蟲部 風部 它部 龜部 黽部 卵部 二部 土部 垚部 堇部 里部 田部 畕部 黃部 男部 力部 劦部 金部 幵部 勺部 几部 且部 斤部 斗部 矛部 車部 𠂤部 𨸏部 𨺅部 厽部 四部 宁部 叕部 亞部 五部 六部 七部 九部 厹部 嘼部 甲部 乙部 丙部 丁部 戊部 己部 巴部 庚部 辛部 辡部 壬部 癸部 子部 了部 孨部 𠫓部 丑部 寅部 卯部 辰部 巳部 午部 未部 申部 酉部 酋部 戌部 亥部
說文解字繫傳八

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2023. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.