Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《王孙氏母》

Library Resources
1 王孙氏母:
王孙氏之母者,齐大夫王孙贾之母也。贾年十五,事齐闵王。国乱,闵王出见弑,国人不讨贼。

2 王孙氏母:
王孙母谓贾曰:“汝朝出而晚来,则吾倚门而望汝;汝暮出而不还,则吾倚闾而望汝。今汝事王,王出走,汝不知其处,汝尚何归乎?”王孙贾乃入市中,而令百姓曰:“淖齿乱齐国,弑闵王,欲与我诛之者,袒右!”市人从者四百人,与之诛淖齿,刺而杀之。君子谓:“王孙母义而能。”《》云:“教诲尔子,式杀似之。”此之谓也。

《文选楼丛书》本《新刊古列女传》
《文选楼丛书》本《新刊古列女传》
URN: ctp:lie-nv-zhuan/wang-sun-shi-mu