Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《严廷年母》

Library Resources
1 严廷年母:
河南太守东海严延年之母也。生五男,皆有吏材,至二千石,东海号曰“万石严妪”。延年为河南太守,所在名为严能。冬月,传属县囚,论府下,流血数里,河南号曰“屠伯”。

2 严廷年母:
其母常从东海来,欲就延年腊。到洛阳,适见报囚,母大惊,便止都亭,不肯入府。延年出至都亭谒,母闭阁不见。延年免冠顿首閤下,母乃见之,因责数延年曰:“幸备郡守,专治千里,不闻仁义教化,有以全安愚民,顾乘刑罚多刑杀人,欲以致威,岂为民父母之意哉?”延年服罪,顿首谢,因为御归府舍。

3 严廷年母:
母毕正腊已,谓延年曰:“天道神明,人不可独杀。我不自意老当见壮子被刑戮也!行矣!去汝东海,扫除墓地耳。”遂去,归郡,见昆弟宗族,复为言之。

4 严廷年母:
后岁馀,为府丞所章,结延年罪名十事,下御史案验,遂弃延年于市。东海莫不称母贤智。君子谓:“严母仁智信道。”《》云:“心之忧矣,宁自全矣。”其严母之谓也。

《文选楼丛书》本《新刊古列女传》
《文选楼丛书》本《新刊古列女传》
URN: ctp:lie-nv-zhuan/yan-ting-nian-mu