Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> 負局先生

《負局先生》

Library Resources
1 負局先生:
負局先生者,不知何許人也,語似燕、代間人。常負磨鏡局徇吳市中,磨鏡一錢。因磨之,輒問主人,得無有疾苦者,輒出紫丸藥以與之,得者莫不癒。如此數十年。後大疫病,家至戶到與藥,活者萬計,不取一錢,吳人乃知其真人也。後住吳山絕崖頭,懸藥下與人。將欲去時,語下人曰:「吾還蓬萊山,為汝曹下神水。崖頭一旦有水,白色,流從石間來,下服之。」多愈疾。立祠十餘處。

2 負局先生:
負局神端,披褐含秀。術兼和、鵲,心托宇宙。引彼萊泉,灌此絕岫。欲返蓬山,以齊天壽。

URN: ctp:lie-xian-zhuan/fu-ju-xian-sheng