Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《服閭》

Library Resources
1 服閭:
服閭者,不知何所人也,常止莒,往來海邊諸祠中。有三仙人於祠中博賭瓜,僱閭,令擔黃白瓜數十頭,教令瞑目。及覺,乃在方丈山(在蓬萊山南)。後往來莒,取方丈山上珍寶珠玉賣之,久矣。一旦,髡頭著赭衣,貌更老,人問之,言坐取廟中物云。後數年,貌更壯好,鬢髮如往日時矣。

2 服閭:
服閭游祠,三仙是使。假寐須臾,忽超千里。納寶毀形,未足多恥。攀龍附鳳,逍遙終始。

URN: ctp:lie-xian-zhuan/fu-lv