Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《騎龍鳴》

Library Resources
1 騎龍鳴:
騎龍鳴者,渾亭人也。年二十,於池中求得龍子,狀如守宮者十餘頭。養食,結草廬而守之。龍長大,稍稍而去。後五十餘年,水壞其廬而去。一旦,騎龍來渾亭,下語云:「馮伯昌孫也。此間人不去五百里,必當死。」信者皆去,不信者以為妖。至八月,果水至,死者萬計。

2 騎龍鳴:
騎鳴養龍,結廬虛池。專至俟化,乘雲驂螭。紆轡故鄉,告以速移。洞鏡災祥,情眷不離。

URN: ctp:lie-xian-zhuan/qi-long-ming