Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> 商丘子胥

《商丘子胥》

Library Resources
1 商丘子胥:
商丘子胥者,高邑人也,好牧豕吹竽。年七十不娶妇,而不老。邑人多奇之,从受道,问其要。言但食术、菖蒲根,饮水,不饥不老如此。传世见之,三百馀年。贵戚富室闻之,取而服之,不能终岁辄止,慢矣。谓将复有匿术也。

2 商丘子胥:
商丘幽栖,韫椟妙术。渴饮寒泉,饥茹蒲术。吹竽牧豕,卓荦奇出。道足无求,乐兹永日。

URN: ctp:lie-xian-zhuan/shang-qiu-zi-xu