Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《發啟》

Books referencing 《發啟》 Library Resources
Related resources
1 發啟:
文王在酆,召太公曰:「嗚呼!商王虐極,罪殺不辜,公尚助予憂民,如何?」
太公曰:「王其修德,以下賢惠民。以觀天道。天道無殃,不可先倡;人道無災,不可先謀。必見天殃,又見人災,乃可以謀。必見其陽,又見其陰,乃知其心;必見其外,又見其內,乃知其意;必見其䟽,又見其親,乃知其情。
行其道,道可致也;從其門,門可入也;立其禮,禮可成也;爭其強,強可勝也。
全勝不鬥,大兵無創,與鬼神通,微哉!微哉!
與人同病相救,同情相成,同惡相助,同好相趨。故無甲兵而勝,無衝機而攻,無溝塹而守。
大智不智,大謀不謀;大勇不勇,大利不利。利天下者,天下啟之;害天下者,天下閉之。天下者、非一人之天下,乃天下之天下也。取天下者,若逐野獸,而天下皆有分肉之心。若同舟而濟,濟則皆同其利,敗則皆同其害。然則皆有啟之,無有閉之也。
無取於民者,取民者也;無取於國者,取國者也;無取於天下者,取天下者也。無取民者,民利之;無取國者,國利之;無取天下者,天下利之。
故道在不可見,事在不可聞,勝在不可知,微哉!微哉!
鷙鳥將擊,卑飛歛翼;猛獸將搏,弭耳俯伏;聖人將動,必有愚色。
今彼殷商,眾口相惑;紛紛渺渺,好色無極,此亡國之徵也。吾觀其野,草管勝穀;吾觀其眾,邪曲勝直;吾觀其吏,暴虐殘賊。敗法亂刑,上下不覺,此亡國之時也。
大明發而萬物皆照,大義發而萬物皆利,大兵發而萬物皆服。大哉!聖人之德。獨聞獨見,樂哉。」

URN: ctp:liu-tao/fa-qi