Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《國務》

Library Resources
Related resources
1 國務:
文王問太公曰:「願聞為國之大務,欲使主尊人安,為之奈何?」
太公曰:「愛民而已。」
文王曰:「愛民奈何?」
太公曰:「利而勿害,成而勿敗,生而勿殺,與而勿奪,樂而勿苦,喜而勿怒。」
文王曰:「敢請釋其故。」
太公曰:「民不失務,則利之;農不失時,則成之;省刑罰,則生之;薄賦斂,則與之;儉宮室、臺榭,則樂之;吏清不苛擾,則喜之;民失其務,則害之;農失其時,則敗之;無罪而罰,則殺之;重賦斂,則奪之;多營宮室、臺榭以疲民力,則苦之;吏濁苛擾,則怒之。
故善為國者,馭民如父母之愛子,如兄之愛弟。見其飢寒則為之憂,見其勞苦則為之悲。賞罰如加於身,賦斂如取己物。此愛民之道也。」

URN: ctp:liu-tao/guo-wu