Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《絕道》

Library Resources
Related resources
1 絕道:
武王問太公曰:「引兵深入諸侯之地,與敵相守。敵人絕我糧道,又越我前後。吾欲戰則不可勝,欲守則不可久。為之柰何?」
太公曰:「凡深入敵人之地,必察地之形勢,務求便利。依山林險阻、水泉林木而為之固;謹守關梁,又知城邑丘墓地形之利。如是,則我軍堅固,敵人不能絕我糧道,又不能越我前後。」

2 絕道:
武王曰:「吾三軍過大陵、廣澤、平易之地,吾盟誤失,卒與敵人相薄。以戰則不勝,以守則不固。敵人翼我兩旁,越我前後,三軍大恐,為之柰何?」
太公曰:「凡帥師之法,當先發遠候,去敵二百里,審知敵人所在。地勢不利,則以武衛為壘而前,又置兩踵軍於後,遠者百里,近者五十里。即有警急,前後相救,吾三軍常完堅,必無毀傷。」
武王曰:「善哉。」

URN: ctp:liu-tao/jue-dao