Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《文伐》

Library Resources
Related resources
1 文伐:
文王問太公曰:「文伐之法奈何?」
太公曰:「凡文伐有十二節:一曰:因其所喜,以順其志。彼將生驕,必有好事。苟能因之,必能去之。
二曰:親其所愛,以分其威。一人兩心,其中必衰。廷無忠臣,社稷必危。
三曰:陰賂左右,得情甚深。身內情外,國將生害。
四曰:輔其淫樂,以廣其志。厚賂珠玉,娛以美人。卑辭委聽,順命而合。彼將不爭,姦節乃定。
五曰:嚴其忠臣,而薄其賂,稽留其使,勿聽其事。亟為置代,遺以誠事,親而信之,其君將復合之。苟能嚴之,國乃可謀。
六曰:收其內,閒其外。才臣外相,敵國內侵,國鮮不亡。
七曰:欲錮其心,必厚賂之。收其左右忠愛,陰示以利,令之輕業,而蓄積空虛。
八曰:賂以重寶,因與之謀。謀而利之,利之必信,是謂重親。重親之積,必為我用。有國而外,其地大敗。
九曰:尊之以名,無難其身;示以大勢,從之必信;致其大尊,先為之榮,微飾聖人,國乃大偷。
十曰:下之必信,以得其情。承意應事,如與同生。既以得之,乃微收之。時及將至,若天喪之。
十一曰:塞之以道:人臣無不重貴與富,惡死與咎。陰示大尊,而微輸重寶,收其豪傑;內積甚厚,而外為乏;陰納智士,使圖其計;納勇士,使高其氣;富貴甚足,而常有繁滋;徒黨已具,是謂塞之。有國而塞,安能有國。
十二曰:養其亂臣以迷之,進美女淫聲以惑之,遺良犬馬以勞之,時與大勢以誘之;上察,而與天下圖之。
十二節備,乃成武事。所謂上察天,下察地,徵已見,乃伐之。」

URN: ctp:liu-tao/wen-fa