Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《本典解》

Library Resources
1 本典解:
維四月既生魄,王在東宮,告周公曰:「嗚呼!朕聞武考,不知乃問,不得乃學,俾資不肖,永無惑矣。今朕不知明德所則,政教所行,字民之道,禮樂所生,非不念念而不知,敬問伯父。」周公再拜稽首,曰:「臣聞之文考,能求士者智也,與民利者仁也,能收民獄者義也,能督民過者德也,為民犯難者武也。智能親智,仁能親仁,義能親義,德能親德,武能親武,五者昌于國曰明。明能見物,高能致物,物備咸至曰帝。帝鄉在地曰本,本生萬物曰世,世可則效曰至,至德照天,百姓□驚。備有好醜,民無不戒,顯父登德,德降則信,信則民寧,為畏為極,民無淫慝。生民知常利之道,則國彊,序明好醜必先固其務。均分以利之,則民安,利用以資之,則民樂,明德以師之,則民讓。生之樂之,則母之禮也,政之教之,遂以成之,則父之禮也。父母之禮,以加于民,其慈□□,古之聖王,樂體其政,士有九等,皆得其宜,曰材多。人有八政,皆得其則,曰禮服。士樂其生而務其宜,是故奏鼓以章樂,奏舞以觀禮,奏歌以觀和,禮樂既和,其上乃不危。」王拜曰:「允哉!幼愚敬守,以為本典。」

URN: ctp:lost-book-of-zhou/ben-dian