Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《本典解》

Library Resources
1 本典解:
维四月既生魄,王在东宫,告周公曰:“呜呼!朕闻武考,不知乃问,不得乃学,俾资不肖,永无惑矣。今朕不知明德所则,政教所行,字民之道,礼乐所生,非不念念而不知,敬问伯父。”周公再拜稽首,曰:“臣闻之文考,能求士者智也,与民利者仁也,能收民狱者义也,能督民过者德也,为民犯难者武也。智能亲智,仁能亲仁,义能亲义,德能亲德,武能亲武,五者昌于国曰明。明能见物,高能致物,物备咸至曰帝。帝乡在地曰本,本生万物曰世,世可则效曰至,至德照天,百姓□惊。备有好丑,民无不戒,显父登德,德降则信,信则民宁,为畏为极,民无淫慝。生民知常利之道,则国强,序明好丑必先固其务。均分以利之,则民安,利用以资之,则民乐,明德以师之,则民让。生之乐之,则母之礼也,政之教之,遂以成之,则父之礼也。父母之礼,以加于民,其慈□□,古之圣王,乐体其政,士有九等,皆得其宜,曰材多。人有八政,皆得其则,曰礼服。士乐其生而务其宜,是故奏鼓以章乐,奏舞以观礼,奏歌以观和,礼乐既和,其上乃不危。”王拜曰:“允哉!幼愚敬守,以为本典。”

URN: ctp:lost-book-of-zhou/ben-dian