Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《克殷解》

Books referencing 《克殷解》 Library Resources
1 克殷解:
周車三百五十乘,陳于牧野,帝辛從。武王使尚父與伯夫致師,王既誓以虎賁戎車馳商師,商師大崩。商辛奔內,登于鹿臺之上,屏遮而自燔于火,武王乃手大白以麾諸侯,諸侯畢拜,遂揖之,商庶百姓咸俟于郊,群賓僉進曰:「上天降休。」再拜稽首,武王答拜。先入,適王所,乃克射之三發,而後下車,面擊之以輕呂,斬之以黃鉞,折縣諸大白,乃適二女之所既縊,王又射之三發,乃右擊之以輕呂,斬之以玄鉞,縣諸小白,乃出場于厥軍。翼日,除道修社及商紂宮。及期,百夫荷素質之旗于王前,叔振奏拜假,又陳常車,周公把大鉞,召公把小鉞,以夾王,散宜生、泰顛、閎夭皆執輕呂以奏王,王入,即位于社,太卒之左,群臣畢從,毛叔鄭奉明水,衛叔封傅禮,召公奭贊采,師尚父牽牲,尹逸筴曰:「殷末孫受德,迷先成湯之明,侮滅神祇不祀,昏暴商邑百姓,其章顯聞于昊天上帝。」武王再拜稽首,膺受大命革殷,受天明命,武王又再拜稽首,乃出。立王子武庚,命管叔相,乃命召公釋箕子之囚,命畢公衛叔出百姓之囚,表商容之閭,乃命南宮忽振鹿臺之錢,散巨橋之粟,乃命南宮百達、史佚、遷九鼎三巫,乃命閎夭封比干之墓,乃命宗祝崇賓饗,禱之于軍,乃班。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/ke-yin