Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《时训解》

Books referencing 《时训解》 Library Resources
1 时训解:
立春之日,东风解冻,又五日,蛰虫始振,又五日,鱼上冰。风不解冻,号令不行,蛰虫不振,阴气奸阳,鱼不上冰,甲胄私藏。雨水之日,獭祭鱼,又五日,鸿雁来,又五日,草木萌动。獭不祭鱼,国多盗贼,鸿雁不来,远人不服,草木不萌动,果疏不熟。惊蛰之日,桃始华,又五日,仓庚鸣,又五日,鹰化为鸠。桃不始华,是谓阳否,仓庚不鸣,臣不从主,鹰不化鸠,寇戎数起。春分之日,玄鸟至,又五日,雷乃发声,又五日,始电。玄鸟不至,妇人不娠,雷不发声,诸侯失民,不始电,君无威震。清明之日,桐始华,又五日,田鼠化为鴽,又五日,虹始见。桐不华,岁有大寒,田鼠不化鴽,国多贪残,虹不见,妇人苞乱。谷雨之日,萍始生,又五日,鸣鸠拂其羽,又五日,戴胜降于桑。萍不生,阴气愤盈,鸣鸠不拂其羽,国不治兵,戴胜不降于桑,政教不中。立夏之日,蝼蝈鸣,又五日,蚯蚓出,又五日,王瓜生。蝼蝈不鸣,水潦淫漫,蚯蚓不出,嬖夺后命,王瓜不生,困于百姓。小满之日,苦菜秀,又五日,靡草死,又五日,小暑至。苦菜不秀,贤人潜伏,靡草不死,国纵盗贼,小暑不至,是谓阴慝。芒种之日,螳螂生,又五日,鶪始鸣,又五日,反舌无声。螳螂不生,是谓阴息,鶪不始鸣,令奸雍逼,反舌有声,佞人在侧。夏至之日,鹿角解,又五日,蜩始鸣,又五日,半夏生。鹿角不解,兵革不息,蜩不鸣,贵臣放逸,半夏不生,民多厉疾。小暑之日,温风至,又五日,螅蟀居辟,又五日,鹰乃学习。温风不生,国无宽教,螅蟀不居辟,恒急之暴,鹰不学习,不备戎盗。大暑之日,腐草为蠲,又五日,土润溽暑,又五日,大雨时行。腐草不为蠲,谷实鲜落,土润不溽暑,物不应罚,大雨不时行,国无恩泽。立秋之日,凉风至,又五日,白露降,又五日,寒蝉鸣。凉风不至,国无严政,白露不降,民多咳病,寒蝉不鸣,人皆力争。处暑之日,鹰乃祭鸟,又五日,天地始肃,又五日,禾乃登。鹰不祭鸟,师旅无功,天地不肃,君臣乃□,农不登谷,暖气为凶。白露之日,鸿雁来,又五日,玄鸟归,又五日,群鸟养羞。鸿雁不来,远人背畔,玄鸟不归,室家离散,群鸟不养羞,下臣骄慢。秋分之日,雷始收声,又五日,蛰虫培户,又五日,水始涸。雷不始收声,诸侯淫汏,蛰虫不培户,民靡有赖,水不始涸,甲虫为害。寒露之日,鸿雁来宾,又五日,爵入大水为蛤,又五日,菊有黄华。鸿雁不来,小民不服,爵不入大水,失时之极,菊无黄华,土不稼穑。霜降之日,豺乃祭兽,又五日,草木黄落,又五日,蛰虫咸俯。豺不祭兽,爪牙不良,草木不黄落,是为愆阳,蛰虫不咸俯,民多流亡。立冬之日,水始冰,又五日,地始冻,又五日,雉入大水为蜃。水不冰,是为阴负,地不始冻,咎徵之咎,雉不入大水,国多淫妇。小雪之日,虹藏不见,又五日,天气上腾,地气下降,又五日,闭塞而成冬。虹不藏,妇不专一,天气不上腾,地气不下降,君臣相嫉,不闭塞而成冬,母后淫佚。大雪之日,鶡旦不鸣,又五日,虎始交,又五日,荔挺生。鶡旦犹鸣,国有讹言,虎不始交,将帅不和,荔挺不生,卿士专权。冬至之日,蚯蚓结,又五日,麋角解,又五日,水泉动。蚯蚓不结,君政不行,麋角不解,兵甲不藏,水泉不动,阴不承阳。小寒之日,雁北向,又五日,鹊始巢,又五日,雉始雊。雁不北向,民不怀主,鹊不始巢,国不宁,雉不始雊,国大水。大寒之日,鸡始乳,又五日,鸷鸟厉疾,又五日,水泽腹坚。鸡不始乳,淫女乱男,鸷鸟不厉,国不除奸,水泽不腹坚,言乃不从。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/shi-xun