Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《王佩解》

Library Resources
1 王佩解:
王者所佩在德,德在利民,民在顺上,合为在因时,应事则易成,谋成在周长,有功在力多,昌大在自克,不过在数惩,不困在豫慎,见祸在未形,除害在能断,安民在知过,用兵在知时,胜大患在合人心,殃毒在信疑,●子在听内,化行在知和,施舍在平心,不幸在不闻其过,福在受谏,基在爱民,固在亲贤,祸福在所密,利害在所近,存亡在所用,离合在出命,尊在慎威,安在恭已,危亡在不知时。见善而怠,时至而疑,亡正处邪,是弗能居,此得失之方也,不可不察。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/wang-pei