Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《武纪解》

Library Resources
1 武纪解:
币帛之闲,有巧言令色,事不成。车甲之闲,有巧言令色,事不捷。克□事而有武色,必失其德。临权而疑,必离其灾。□□不捷,智不可□□于不足,并于不几,则始而施,几而弗免无功。国有三守,卑辞重币以服之,弱国之守也。修备以待战,敌国之守也。循山川之险而固之,僻国之守也。伐服不祥,伐战危,伐险难,故伐善者,不伐三守。伐国有六时、五动、四顺,闲其疏,薄其疑,推其危,扶其弱,乘其衰,暴其约,此谓六时。扶之而不让,振之而不动,数之而不服,暴之而不革,威之而不恐,未可伐也,此谓五动。立之害,毁之利,克之易,并之能,以时伐之,此谓四顺。立之不害,毁之不利,唯克之易,并之不能,可伐也。立之害,毁之未利,克之难,并之不能,可动也。静以待众,力不与争,权弗果据,德不肆国,若是而可毁也。地荒而不振,德衰而失与,无苦而危矣。求之以其道,□□无不得,为之以其事,而时无不成,有利备,无患事。时至而不迎,大禄乃迁,延之不道,行事乃困,不作小□动大殃。谋有不足者三,仁废则文谋不足,勇废则武谋不足,备废则事谋不足。国有本,有干,有权,有伦质,有枢体。土地,本也,人民,干也,敌国侔交,权也,政教顺成,伦质也,君臣和□,枢体也。土地未削,人民未散,国权未倾,伦质未移,虽有昏乱之君,国未亡也。国有几失,居之不可阻,体之小也。不畏邻家,难复饰也。封疆侵淩,难复振也。服国从失,难复扶也。大国之无养,小国之畏事,不可以本权失邻家之交,不可以枉绳失邻家之交,不据直以约,不亏体以阴,不可虞而夺也,不可策而服也,不可亲而侵也,不可摩而测也,不可求而循也。施度于体不虑费,事利于国不计劳,失德丧服于邻家,则不顾难矣。交体侵淩,则不顾权矣。封疆不时得其所,无为养民矣。合同不得其位,无畏患矣。百姓屈急,无藏畜矣。挤社稷,失宗庙,离坟墓,困鬼神,残宗族,无为爱死矣。卑辞而不听,□财而无枝,计战而不足,近告而无顾,告过而不悔,请服而不得,然后绝好于闭门,循险近,说外援,以天命无为,是定亡矣。凡有事君民守社稷宗庙而先衰亡者,皆失礼也。大事不法弗可作,法而不时弗可行,时而失礼弗可长,得礼而无备弗可成。举物不备而欲致大功于天下者,未之有也。势不求周流,举而不几其成,亡。薄其事而求厚其功,亡。内无文道,外无武道,往不复来者,亡。有悔而求合者,亡。不难不费而致大功,古今未有。据名而不辱,应行而不困,唯礼。得之而无逆,失之而无咎,唯敬。成事而不难,序功而不费,唯时。劳而有成,费而不亡,唯当。施而不拂,成而有权,久之而能□,唯义。不知所取之量,不知所施之度,不知动静之时,不知吉凶之事,不知困达之谋,疑此五者,未可以动大事。恃名不久,恃功不立,虚愿不至,妄为不祥。大上敬而服,其次欲而得,其次夺而得,其次争而克,其下动而上资其力。凡建国君民,内事文而和,外事武而义,其形慎而杀,其政直而公,本之以礼,动之以时,正之以度,师之以法,成之以仁,此之谓也。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/wu-ji