Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《周書序》

Library Resources
1 周書序:
昔在文王,商紂並立,困于虐政,將弘道以弼無道,作度訓。殷人作教,民不知極,將明道極,以移其俗,作命訓。紂作淫亂,民散無性冒常,文王惠和化服之,作常訓。上失其道,民散無紀,西伯修仁,明恥示教,作文酌。上失其道,民失其業,□□凶年,作糴匡。文王立,西距昆夷,北備獫狁,謀武以昭威懷,作武稱。武以禁暴,文以綏德,大聖允兼,作允文。武有七德,□王作大武、大明武、小明武三篇。穆王遭大荒,謀救患分災,作大匡。文王在程,作程寤、程典。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,作九開。文王唯庶邦之多難,論典以匡謬,作劉法。文王卿士,諗發教禁戒,作文開。維美公命于文王,脩身觀天,以謀商難,作保開。文王訓乎武王以繁害之戒,作八繁。文王在酆,命周公謀商難,作酆保。文啟謀乎後嗣,以脩身敬戒,作大開、小開二篇。文王有疾,告武王以民之多變,作文儆。文王告武王以序德之行,作文傳。文王既沒,武王嗣位,告周公禁五戎,作柔武。武王忌商,周公勤天下,作大、小開武二篇。武王評周公維道以為寶,作寶典。商謀啟平周,周人將興師以承之,作酆謀。武王將起師伐商,寤有商儆,作寤儆。周將伐商,順天革命,申諭武義,以訓乎民,作武順、武穆二篇。武王將行大事乎商郊,乃明德於眾,作和寤、武寤二篇。武王率六州之兵車三百五十乘以滅殷,作克殷。武王既克商,建三監以救其民,為之訓範,作大匡。□□□□□□,作大聚。□□□□□□□□□□□,武王既釋箕子囚,俾民辟寧之以王,作箕子。武王秉天下,論德施□而□位以官,作考德。武王命商王之諸侯綏定厥邦,申義告之,作商誓。武王平商,維定保天室,規擬伊雒,作度邑。武王有疾,□□□□□□□□□□,命周公輔小子,告以正要,作五權。武王既沒,成王元年,周公忌商之孽,訓敬命,作成開。周公既誅三監,乃述武王之志,建都伊雒,作作雒。周公會群臣于閎門,以輔主之格言,作皇門。周公陳武王之言以贊已言,戒乎成王,作大戒。周公正三統之義,作周月。辨二十四氣之應,以明天時,作時訓。周公制十二月賦政之法,作月令。周公肇制文王之諡義以垂于後,作諡法。周公將致政成王,朝諸侯於明堂,作明堂。成王既即政,因嘗麥以語群臣而求助,作嘗麥。周公為太師,告成王以五則,作本典。成王訪周公以民事,周公陳六徵以觀察之,作官人。周室既寧,八方會同,各以職來獻,欲垂法厥世,作王會。周公云歿,王制將衰,穆王因祭祖不豫,詞謀守位,作祭公。穆王思保位惟難,恐貽世羞,欲自警悟,作史記。王化雖弛,天命方永,四夷八蠻,攸尊王政,作職方。芮伯稽古作訓,納王于善,暨執政小臣,咸省厥躬,作芮良夫。晉侯尚力侵我王略,叔向聞儲幼而果賢,□復王位,作太子晉。王者德以飾躬,用為所佩,作王佩。夏多罪,湯將放之,徵前事以戒後王也,作殷祝。民非后罔乂,后非民罔與為邦,慎政在微,作周祝。武以靖亂,非直不剋,作武紀。積習生常,不可不慎,作銓法。車服制度,明不苟踰,作器服。周道於焉大備。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/xu