Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope: 雷虛 Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "天施氣氣渥為雨故雨潤萬物名曰澍" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

雷虛

Library Resources
11 雷虛:
說雨者,以為天施氣。天施氣,氣渥為雨,故雨潤萬物,名曰澍。人不喜,不施恩;天不說,不降雨。謂雷、天怒,雨者、天喜也。雷起常與雨俱,如論之言天怒且喜也。人君賞罰不同日,天之怒喜,不殊時,天人相違,賞罰乖也。且怒喜具形,亂也。惡人為亂,怒罰其過,罰之以亂,非天行也。冬雷,人謂之陽氣洩;春雷,謂之陽氣發;夏雷,不謂陽氣盛,謂之天怒,竟虛言也。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.