Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《物势》

Library Resources
1 物势:
儒者论曰:“天地故生人。”此言妄也。

2 物势:
夫天地合气,人偶自生也;犹夫妇合气,子则自生也。夫妇合气,非当时欲得生子,情欲动而合,合而生子矣。且夫妇不故生子,以知天地不故生人也。然则人生于天地也,犹鱼之于渊,虮虱之于人也,因气而生,种类相产。万物生天地之间,皆一实也。

3 物势:
《传》曰:“天地不故生人,人偶自生。”若此,论事者何故云:“天地为炉,万物为铜,阴阳为火,造化为工”乎?案陶冶者之用火烁铜燔器,故为之也;而云“天地不故生人,人偶自生”耳,可谓陶冶者不故为器,而器偶自成乎?夫比不应事,未可谓喻;文不称实,未可谓是也。

4 物势:
曰:是喻人禀气不能纯一,若烁铜之下形,燔器之得火也,非谓天地生人与陶冶同也。兴喻人皆引人事。人事有体,不可断绝。以目视头,头不得不动;以手相足,足不得不摇。目与头同形,手与足同体。今夫陶冶者,初埏埴作器,必模范为形,故作之也;燃炭生火,必调和炉竈,故为之也。及铜烁不能皆成,器燔不能尽善,不能故生也。

5 物势:
夫天不能故生人,则其生万物,亦不能故也。天地合气,物偶自生矣。夫耕耘播种,故为之也;及其成与不熟,偶自然也。何以验之?如天故生万物,当令其相亲爱,不当令之相贼害也。

6 物势:
或曰:五行之气,天生万物。以万物含五行之气,五行之气,更相贼害。

7 物势:
曰:天自当以一行之气生万物,令之相亲爱,不当令五行之气反使相贼害也。

8 物势:
或曰:欲为之用,故令相贼害;贼害相成也。故天用五行之气生万物,人用万物作万事。不能相制,不能相使;不相贼害,不成为用。金不贼木,木不成用;火不烁金,金不成器,故诸物相贼相利。含血之虫相胜服、相啮噬、相啖食者,皆五行气使之然也。

9 物势:
曰:天生万物,欲令相为用,不得不相贼害也,则生虎狼蝮虵及蜂虿之虫,皆贼害人,天又欲使人为之用邪?且一人之身,含五行之气,故一人之行,有五常之操。五常、五常之道也。五藏在内,五行气俱。如论者之言,含血之虫,怀五行之气,辄相贼害;一人之身,胸怀五藏,自相贼也?一人之操,行义之心,自相害也?且五行之气相贼害,含血之虫相胜服,其验何在?

10 物势:
曰:寅、木也,其禽虎也。戌、土也,其禽犬也。丑、未、亦土也,丑禽牛,未禽羊也。木胜土,故犬与牛羊为虎所服也。亥、水也,其禽豕也。巳、火也,其禽虵也。子亦水也,其禽鼠也。午亦火也,其禽马也。水胜火,故豕食虵;火为水所害,故马食鼠屎而腹胀。

11 物势:
曰:审如论者之言,含血之虫,亦有不相胜之效。午、马也,子、鼠也,酉、鸡也,卯、兔也。水胜火,鼠何不逐马?金胜木,鸡何不啄兔?亥、豕也,未、羊也,丑、牛也,土胜水,牛羊何不杀豕?巳、虵也,申、猴也。火胜金,虵何不食猕猴?猕猴者、畏鼠也。啮猕猴者、犬也。鼠、水,猕猴、金也。水不胜金,獮猴何故畏鼠也?戌、土也,申、猴也。土不胜金,猴何故畏犬?

12 物势:
东方、木也,其星仓龙也;西方、金也,其星白虎也;南方、火也,其星朱鸟也;北方、水也,其星玄武也。天有四星之精,降生四兽之体,含血之虫,以四兽为长。四兽含五行之气最较著,案龙虎交不相贼,鸟龟会不相害。

13 物势:
以四兽验之,以十二辰之禽效之,五行之虫以气性相刻,则尤不相应。

14 物势:
凡万物相刻贼,含血之虫则相服,至于相啖食者,自以齿牙顿利,䈥力优劣,动作巧便,气势勇桀。若人之在世,势不与适,力不均等,自相胜服。以力相服,则以刃相贼矣。夫人以刃相贼,犹物以齿角爪牙相触刺也。力强角利,势烈牙长,则能胜;气微爪短,诛胆小距顿,则服畏也。人有勇怯,故战有胜负,胜者未必受金气,负者未必得木精也。孔子畏阳虎,却行流汗,阳虎未必色白,孔子未必面青也。鹰之击鸠雀,鴞之啄鹄雁,未必鹰鴞生于南方,而鸠雀鹄雁产于西方也,自是䈥力勇怯相胜服也。

15 物势:
一堂之上,必有论者;一乡之中,必有讼者。讼必有曲直,论必有是非,非而曲者为负,是而直者为胜。亦或辩口利舌,辞喻横出为胜;或诎弱缀跲,蹥蹇不比者为负。以舌论讼,犹以剑戟鬭也。利剑长戟,手足健疾者胜;顿刀短矛,手足缓留者负。

16 物势:
天物之相胜,或以䈥力,或以气势,或以巧便。小有气势,口足有便,则能以小而制大;大无骨力,角翼不劲,则以大而服小。鹊食猬皮,博劳食虵,猬、虵不便也。蚊虻之力,不如牛马,牛马困于蚊虻,蚊虻乃有势也。鹿之角足以触犬,猕猴之手足以搏鼠,然而鹿制于犬,猕猴服于鼠,角、爪不利也。故十年之牛为牧竖所驱,长仞之象为越僮所钩,无便故也。故夫得其便也,则以小能胜大;无其便也,则以强服于羸也。

URN: ctp:lunheng/wu-shi