Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope: 雍也 Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "時世貴之者春秋定四年會于召陵盟于皐鼬" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

雍也

Library Resources
16 雍也:
子曰:「不有祝鮀之佞,而有宋朝之美,難乎免於今之世矣。」孔曰:「佞,口才也。祝鮀衞,大夫子魚也,時世貴之。宋朝,宋之美人而善淫。言當如祝鮀之佞,而反如宋朝之美,難乎免於今之世害也。」
【疏】「子曰:不有祝鮀之佞,而有宋朝之美,難乎免於今之世矣。」○正義曰:此章言世尚口才也。佞,口才也。祝鮀衞,大夫子魚也。有口才,時世貴之。宋朝,宋之美人,善淫,時世疾之。言人當如祝鮀之有口才,則見貴重,若無祝鮀之佞,而反有宋朝之美,難乎免於今之世害也。○注「孔曰」至「善也」。○正義曰:云「祝鮀衞,大夫子魚也。。」《左傳》曰:「將會,衞子行敬子言於靈公曰:『會同難,嘖有煩言,莫之治也。其使祝鮀從。』公曰:『善。』乃使子魚。」是祝鮀即子魚也。《傳》又曰:「及皐鼬,將盟,將長蔡於衞。衞侯使祝鮀私於萇弘。文多不載萇弘說,告劉子,與范獻子謀之,乃長衞侯於盟。」是時世貴之也。云「宋朝,宋之美人而善淫」者,案定十四年《左傳》曰:「衞侯為夫人南子召宋朝。」杜注云:「南子,宋女也。朝,宋公子,舊通于南子,在宋呼之。」是朝為宋之美人而善淫也。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.