Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《卷六》

Library Resources
1 卷六:
古文:之虚,皇帝之闾。乃□先王九观,以诏后世。己巳,天子□征,舍于菹台。辛未,纽菹之兽。于是白鹿一牾乘逸出走。天子乘渠黄之乘焉。天子丘之,是曰五鹿官人之□是丘,□其皮,是曰□皮。□其脯,是曰□脯。天子饮于漯水之上,官人膳鹿,献之天子。天子美之,是曰甘。癸酉,天子南祭白鹿于漯□,乃西饮于草中。大奏广乐,是曰乐人。

2 卷六:
甲戌,天子西北□姬姓也,盛柏之子也。天子赐之上姬之长,是曰盛门。天子乃为之台,是曰重璧之台。戊寅,天子东狃于泽中。逄寒,疾。天子舍于泽中。盛姬告病,天子怜之,□泽曰寒氏。盛姬求饮,天子命人取浆而给,是曰壶輲。天子西至于重璧之台,盛姬告病,□天子哀之,是曰哀次。天子乃殡盛姬于毂丘之庙。壬寅,天子命哭。启为主,祭文宾丧,天子王女叔㛗为主。天子□宾之命终哀礼。于是殇祀而哭。内史执策所,官人□丌职,曾祝敷筵席设几,盛馈具,肺盐羹,胾、脯、枣、𨠑、醢、鱼腊、糗、韭、百物。乃陈腥俎十二,乾豆九十,鼎敦壶尊四十,器。曾祝祭食,进肺盐,祭酒。乃献丧主伊扈。伊扈拜受。□祭女,又献女主叔㛗。叔㛗拜受。祭□祝报祭觞,大师乃哭,即位。毕哭:内史□策而哭,曾祝捧馈而哭,御者□祈而哭,抗者觞夕而哭,佐者承斗而哭,佐者衣裳佩□而哭,乐□人陈琴、瑟、□、竽、龠、𥭳、管而哭,百□众官人各□其职事以哭。曰士女错踊九□乃终。丧主伊扈哭出造舍,父兄宗姓及在位者从之。佐者哭,且彻馈及壶鼎俎豆。众宫人各□其职,皆哭而出。井利□事后出而收。癸卯,大哭殇祀而载。甲辰,天子南葬盛姬于乐池之南。天子乃命盛姬□之丧视皇后之葬法。亦不邦后于诸侯。河、济之间共事,韦、谷、黄城三邦之事辇丧。七萃之士抗者即车,曾祝先丧,大匠御棺。日月之旗,七星之文。鼓钟以葬,龙旗以□。鸟以建鼓,兽以建钟,龙以建旗。曰丧之先后及哭踊者之间,毕有钟旗□百物丧器,井利典之,列于丧行,靡有不备。击鼓以行丧,举旗以劝之,击钟以止哭,弥旗以节之。曰□祀大哭九而终。丧出于门,丧主即位,周室父兄子孙倍之,诸侯属子王吏倍之,外官王属七萃之士倍之,姬姓子弟倍之,执职之人倍之,百官众人倍之,哭者七倍之。踊者三十行,行萃百人。女主即位,嬖人群女倍之,王臣姬姓之女倍之,宫官人倍之,宫贤庶妾倍之。哭者五倍,踊者次从。曰天子命丧,一里而击钟止哭。曰匠人哭于车上,曾祝哭于丧前,七萃之士哭于丧所。曰小哭错踊,三踊而行,五里而次。曰丧三舍至于哀次,五舍至于重璧之台,乃休。天子乃周姑繇之水以圜丧车,是曰冏车。曰殇祀之。

3 卷六:
孟冬辛亥,邢侯、曹侯来吊。内史将之以见天子,天子告不豫而辞焉。邢侯、曹侯乃吊太子,太子哭出庙门以迎邢侯,再拜劳之。侯不答拜。邢侯谒哭于庙。太子先哭而入,西向即位。内史宾侯,北向而立,大哭九。邢侯厝踊三而止。太子送邢侯至庙门之外。邢侯遂出。太子再拜送之。曹侯庙吊入哭。太子送之亦如邢侯之礼。壬子,天子具官见邢侯、曹侯,天子还返,邢侯、曹侯执见,拜天子之武一。天子见之,乃遣邢侯、曹侯归于其邦。王官执礼共于二侯如故。曰天子出宪,以或禭賵。癸丑,大哭而□。甲寅,殇祀,大哭而行,丧五舍于大次。曰丧三日于大次,殇祀如初。辛酉,大成,百物皆备。壬戌,葬。史录繇鼓钟以赤下棺。七萃之士□士女错踊九,□丧下。昧爽,天子使嬖人赠用文锦明衣九领。丧宗伊扈赠用变裳。女主叔㛗赠用茵组。百嬖人官师毕赠。井利乃藏。报哭于大次。祥祠□祝丧罢哭,辞于远人。为盛姬谥曰哀淑人。天子丘人。是曰淑人之丘。

4 卷六:
乙丑,天子东征,舍于五鹿。叔㛗思哭,是曰女㛗之丘。丁卯,天子东征,钓于漯水,以祭淑人,是曰祭丘。己巳,天子东征,食马于漯水之上,乃鼓之棘,是曰马主。癸酉,天子南征,至于菹台。仲冬甲戌,天子西征,至于因氏。天子乃钓于河以观姑繇之木。丁丑,天子北征。戊寅,舍于河上,乃致父兄子弟王臣姬□祥祠毕哭,终丧于嚣氏。己卯,天子西济于河,嚣氏之遂。庚辰,舍于茅尺,于是禋祀除丧,始乐,素服而归,是曰素氏。天子遂西南。癸未,至于野王。甲申,天子北升于大北之隥,而降休于两柏之下。天子永念伤心,乃思淑人盛姬,于是流涕。七萃之士葽豫上谏于天子,曰:“自古有死有生,岂独淑人?天子不乐,出于永思。永思有益,莫忘其新。”天子哀之,乃又流涕,是日辍。己未,乙酉,天子西绝鈃隥。乃遂西南。戊子,至于盐。己丑,天子南登于薄山填軨之隥,乃宿于虞。庚申,天子南征。吉日辛卯。天子入于南郑。

URN: ctp:mutianzi-zhuan/juan-liu