Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《藏府傳病》

Library Resources
1 藏府傳病:
五十三難曰:經言七傳者死,間藏者生,何謂也?
然:七傳者,傳其所勝也。間藏者,傳其子也。何以言之?假令心病傳肺,肺傳肝,肝傳脾,脾傳腎,腎傳心,一藏不再傷,故言七傳者死也。間藏者,傳其所生也。假令心病傳脾,脾傳肺,肺傳腎,腎傳肝,肝傳心,是母子相傳,竟而復始,如環之無端,故言生也。

2 藏府傳病:
五十四難曰:藏病難治,府病易治,何謂也?
然:藏病所以難治者,傳其所勝也;府病易治者,傳其子也。與七傳間藏同法也。

URN: ctp:nan-jing/cang-fu-zhuan-bing