Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《荣卫三焦》

Library Resources
1 荣卫三焦:
三十难曰:荣气之行,常与卫气相随不?
然:经言人受气于谷。谷入于胃,乃传与五藏六府,五藏六府皆受于气。其清者为荣,浊者为卫,荣行脉中,卫行脉外,荣周不息,五十而复大会。阴阳相贯,如环之无端,故知荣卫相随也。

2 荣卫三焦:
三十一难曰:三焦者,何禀何生?何始何终?其治常在何许?可晓以不?
然:三焦者,水谷之道路,气之所终始也。上焦者,在心下,下膈,在胃上口,主内而不出。其治在膻中,玉堂下一寸六分,直两乳间陷者是。中焦者,在胃中脘,不上不下,主腐熟水谷。其治有齐傍。下焦者,当膀胱上口,主分别清浊,主出而不内,以传导也。其治在齐下一寸。故名曰三焦,其府在气街。一本曰冲。

URN: ctp:nan-jing/rong-wei-san-jiao