Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《方田》

Library Resources
1 方田:
今有田广十五步,从十六步。问为田几何?
答曰:一亩。

2 方田:
又有田广十二步,从十四步。问为田几何?
答曰:一百六十八步。
方田术曰:广从步数相乘得积步。以亩法二百四十步除之,即亩数。百亩为一顷。

3 方田:
今有田广一里,从一里。问为田几何?
答曰:三顷七十五亩。

4 方田:
又有田广二里,从三里。问为田几何?
答曰:二十二顷五十亩。
里田术曰:广从里数相乘得积里。以三百七十五乘之,即亩数。

5 方田:
今有十八分之十二。问约之得几何?
答曰:三分之二。

6 方田:
又有九十一分之四十九。问约之得几何?
答曰:十三分之七。
约分术曰:可半者半之,不可半者,副置分母子之数,以少减多,更相减损,求其等也。以等数约之。

7 方田:
今有三分之一,五分之二。问合之得几何?
答曰:十五分之十一。

8 方田:
又有三分之二,七分之四,九分之五。问合之得几何?
答曰:得一、六十三分之五十。

9 方田:
又有二分之一,三分之二,四分之三,五分之四。问合之得几何?
答曰:得二、六十分之四十三。
合分术曰:母互乘子,并以为实,母相乘为法,实如法而一。不满法者,以法命之。其母同者,直相从之。

10 方田:
今有九分之八,减其五分之一。问馀几何?
答曰:四十五分之三十一。

11 方田:
又有四分之三,减其三分之一。问馀几何?
答曰:十二分之五。
减分术曰:母互乘子,以少减多,馀为实,母相乘为法,实如法而一。

12 方田:
今有八分之五,二十五分之十六。问孰多?多几何?
答曰:二十五分之十六多,多二百分之三。

13 方田:
又有九分之八,七分之六。问孰多?多几何?
答曰:九分之八多,多六十三分之二。

14 方田:
又有二十一分之八,五十分之十七。问孰多?几何?
答曰:二十一分之八多,多一千五十分之四十三。
课分术曰:母互乘子,以少减多,馀为实,母相乘为法,实如法而一,即相多也。

15 方田:
今有三分之一,三分之二,四分之三。问减多益少,各几何而平?
答曰:减四分之三者二,三分之二者一,并以益三分之一,而各平于十二分之七。

16 方田:
又有二分之一,三分之二,四分之三。问减多益少,各几何而平?
答曰:减三分之二者一,四分之三者四,并以益二分之一,而各平于三十六分之二十三。
平分术曰:母互乘子,副并为平实,母相乘为法。以列数乘未并者各自为列实。亦以列数乘法,以平实减列实,馀,约之为所减。并所减以益于少,以法命平实,各得其平。

17 方田:
今有七人,分八钱三分钱之一。问人得几何?
答曰:人得一钱、二十一分钱之四。

18 方田:
又有三人,三分人之一,分六钱三分钱之一,四分钱之三。问人得几何?
答曰:人得二钱、八分钱之一。
经分术曰:以人数为法,钱数为实,实如法而一。有分者通之,重有分者同而通之。

19 方田:
今有田广七分步之四,从五分步之三。问为田几何?
答曰:三十五分步之十二。

20 方田:
又有田广九分步之七,从十一分步之九。问为田几何?
答曰:十一分步之七。

21 方田:
又有田广五分步之四,从九分步之五,问为田几何?
答曰:九分步之四。
乘分术曰:母相乘为法,子相乘为实,实如法而一。

22 方田:
今有田广三步、三分步之一,从五步、五分步之二。问为田几何?
答曰:十八步。

23 方田:
又有田广七步、四分步之三,从十五步、九分步之五。问为田几何?
答曰:一百二十步、九分步之五。

24 方田:
又有田广十八步、七分步之五,从二十三步、十一分步之六。问为田几何?
答曰:一亩二百步、十一分步之七。
大广田术曰:分母各乘其全,分子从之,相乘为实。分母相乘为法。实如法而一。

25 方田:
今有圭田广十二步,正从二十一步。问为田几何?
答曰:一百二十六步。

26 方田:
又有圭田广五步、二分步之一,从八步、三分步之二。问为田几何?
答曰:二十三步、六分步之五。
术曰:半广以乘正从。

27 方田:
今有邪田,一头广三十步,一头广四十二步,正从六十四步。问为田几何?
答曰:九亩一百四十四步。

28 方田:
又有邪田,正广六十五步,一畔从一百步,一畔从七十二步。问为田几何?
答曰:二十三亩七十步。
术曰:并两邪而半之,以乘正从若广。又可半正从若广,以乘并,亩法而一。

29 方田:
今有箕田,舌广二十步,踵广五步,正从三十步。问为田几何?
答曰:一亩一百三十五步。

30 方田:
又有箕田,舌广一百一十七步,踵广五十步,正从一百三十五步。问为田几何?
答曰:四十六亩二百三十二步半。
术曰:并踵舌而半之,以乘正从。亩法而一。

31 方田:
今有圆田,周三十步,径十步。问为田几何?
答曰:七十五步。

32 方田:
又有圆田,周一百八十一步,径六十步、三分步之一。问为田几何?
答曰:十一亩九十步、十二分步之一。
术曰:半周半径相乘得积步。
又术曰:周径相乘,四而一。
又术曰:径自相乘,三之,四而一。
又术曰:周自相乘,十二而一。

33 方田:
今有宛田,下周三十步,径十六步。问为田几何?
答曰:一百二十步。

34 方田:
又有宛田,下周九十九步,径五十一步。问为田几何?
答曰:五亩六十二步、四分步之一。
术曰:以径乘周,四而一。

35 方田:
今有弧田,弦三十步,矢十五步。问为田几何?
答曰:一亩九十七步半。

36 方田:
又有弧田,弦七十八步、二分步之一,矢十三步、九分步之七。问为田几何?
答曰:二亩一百五十五步、八十一分步之五十六。
术曰:以弦乘矢,矢又自乘,并之,二而一。

37 方田:
今有环田,中周九十二步,外周一百二十二步,径五步。问为田几何?
答曰:二亩五十五步。

38 方田:
又有环田,中周六十二步、四分步之三,外周一百一十三步、二分步之一,径十二步、三分步之二。问为田几何?
答曰:四亩一百五十六步、四分步之一。
术曰:并中外周而半之,以径乘之为积步。
密率术曰:置中外周步数,分母、子各居其下。母互乘子,通全步,内分子。以中周减外周,馀半之,以益中周。径亦通分内子,以乘周为实。分母相乘为法,除之为积步,馀积步之分。以亩法除之,即亩数也。

URN: ctp:nine-chapters/fang-tian