Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《商功》

Books referencing 《商功》 Library Resources
1 商功:
今有穿地積一萬尺。問為堅、壤各幾何?
答曰:為堅七千五百尺。為壤一萬二千五百尺。
術曰:穿地四,為壤五,為堅三,為墟四。以穿地求壤,五之;求堅,三之,皆四而一。以壤求穿,四之;求堅,三之,皆五而一。以堅求穿,四之;求壤,五之,皆三而一。
城、垣、隄、溝、聢、渠,皆同術。
術曰:并上下廣而半之,以高若深乘之,又以袤乘之,即積尺。

2 商功:
今有城下廣四丈,上廣二丈,高五丈,袤一百二十六丈五尺。問積幾何?
答曰:一百八十九萬七千五百尺。

3 商功:
今有垣下廣三尺,上廣二尺,高一丈二尺,袤二十二丈五尺八寸。問積幾何?
答曰:六千七百七十四尺。

4 商功:
今有隄下廣二丈,上廣八尺,高四尺,袤一十二丈七尺。問積幾何?
答曰:七千一百一十二尺。
冬程人功四百四十四尺。問用徒幾何?
答曰:一十六人、一百一十一分人之二。
術曰:以積尺為實,程功尺數為法,實如法而一,即用徒人數。

5 商功:
今有溝上廣一丈五尺,下廣一丈,深五尺,袤七丈。問積幾何?
答曰:四千三百七十五尺。
春程人功七百六十六尺,并出土功五分之一,定功六百一十二尺、五分尺之四。問用徒幾何?
答曰:七人、三千六十四分人之四百二十七。
術曰:置本人功,去其五分之一,餘為法。以溝積尺為實。實如法而一,得用徒人數。

6 商功:
今有塹上廣一丈六尺三寸,下廣一丈,深六尺三寸,袤一十三丈二尺一寸。問積幾何?
答曰:一萬九百四十三尺八寸。
夏程人功八百七十一尺。并出土功五分之一,沙礫水石之功作太半,定功二百三十二尺、一十五分尺之四。問用徒幾何?
答曰:四十七人、三千四百八十四分人之四百九。
術曰:置本人功,去其出土功五分之一,又去沙礫水石之功太半,餘為法。以塹積尺為實。實如法而一,即用徒人數。

8 商功:
今有穿渠上廣一丈八尺,下廣三尺六寸,深一丈八尺,袤五萬一千八百二十四尺。問積幾何?
答曰:一千七萬四千五百八十五尺六寸。
秋程人功三百尺,問用徒幾何?
答曰:三萬三千五百八十二人功。內少一十四尺四寸。
一千人先到,問當受袤幾何?
答曰:一百五十四丈三尺二寸、八十一分寸之八。
術曰:以一人功尺數,乘先到人數為實。并渠上下廣而半之,以深乘之為法。實如法得袤尺。

9 商功:
今有方堡壔方一丈六尺,高一丈五尺。問積幾何?
答曰:三千八百四十尺。
術曰:方自乘,以高乘之,即積尺。

10 商功:
今有圓堡壔,周四丈八尺,高一丈一尺。問積幾何?
答曰:二千一百一十二尺。
術曰:周自相乘,以高乘之,十二而一。

11 商功:
今有方亭,下方五丈,上方四丈,高五丈。問積幾何?
答曰:一十萬一千六百六十六尺、太半尺。
術曰:上下方相乘,又各自乘,并之,以高乘之,三而一。

12 商功:
今有圓亭,下周三丈,上周二丈,高一丈。問積幾何?
答曰:五百二十七尺、九分尺之七。
術曰:上、下周相乘,又各自乘,并之,以高乘之,三十六而一。

13 商功:
今有方錐下方二丈七尺,高二丈九尺。問積幾何?
答曰:七千四十七尺。
術曰:下方自乘,以高乘之,三而一。

14 商功:
今有圓錐下周三丈五尺,高五丈一尺。問積幾何?
答曰:一千七百三十五尺、一十二分尺之五。
術曰:下周自乘,以高乘之,三十六而一。

15 商功:
今有塹堵下廣二丈,袤一十八丈六尺,高二丈五尺。問積幾何?
答曰:四萬六千五百尺。
術曰:廣袤相乘,以高乘之,二而一。

16 商功:
今有陽馬,廣五尺,袤七尺,高八尺。問積幾何?
答曰:九十三尺、少半尺。
術曰:廣袤相乘,以高乘之,三而一。

17 商功:
今有鱉臑下廣五尺,無袤,上袤四尺,無廣,高七尺。問積幾何?
答曰:二十三尺、少半尺。
術曰:廣袤相乘,以高乘之,六而一。

18 商功:
今有羨除,下廣六尺,上廣一丈,深三尺,末廣八尺,無深,袤七尺。問積幾何?
答曰:八十四尺。
術曰:并三廣,以深乘之,又以袤乘之,六而一。

19 商功:
今有芻甍,下廣三丈,袤四丈,上袤二丈,無廣,高一丈。問積幾何?
答曰:五千尺。
術曰:倍下袤,上袤從之,以廣乘之,又以高乘之,六而一。
芻童、曲池、盤池、冥谷,皆同術。
術曰:倍上袤,下袤從之,亦倍下袤,上袤從之,各以其廣乘之,并,以高若深乘之,皆六而一。其曲池者,并上中、外周而半之,以為上袤;亦并下中、外周而半之,以為下袤。

20 商功:
今有芻童,下廣二丈,袤三丈,上廣三丈,袤四丈,高三丈。問積幾何?
答曰:二萬六千五百尺。

21 商功:
今有曲池,上中周二丈,外周四丈,廣一丈,下中周一丈四尺,外周二丈四尺,廣五尺,深一丈。問積幾何?
答曰:一千八百八十三尺三寸、少半寸。

22 商功:
今有盤池,上廣六丈,袤八丈,下廣四丈,袤六丈,深二丈。問積幾何?
答曰:七萬六百六十六尺、太半尺。
負土往來七十步,其二十步上下棚除。棚除二當平道五,踟躕之間十加一,載輸之間三十步,定一返一百四十步。土籠積一尺六寸,秋程人功行五十九里半。問人到、積尺、用徒各幾何?
答曰:人到二百四尺。用徒三百四十六人、一百五十三分人之六十二。
術曰:以一籠積尺乘程行步數為實。往來上下,棚除二當平道五。置定往來步數,十加一,及載輸之間三十步以為法。除之,所得即一人所到尺。以所到約積尺,即用徒人數。

23 商功:
今有冥谷上廣二丈,袤七丈,下廣八尺,袤四丈,深六丈五尺。問積幾何?
答曰:五萬二千尺。
載土往來二百步,載輸之間一里,程行五十八里,六人共車,車載三十四尺七寸。問人到積尺及用徒各幾何?
答曰:人到二百一尺、五十分尺之十三。用徒二百五十八人、一萬六十三分人之三千七百四十六。
術曰:以一車積尺乘程行步數為實。置今往來步數,加載輸之間一里,以車六人乘之,為法。除之,所得即一人所到尺。以所到約積尺,即用徒人數。

24 商功:
今有委粟平地,下周一十二丈,高二丈。問積及為粟幾何?
答曰:積八千尺。為粟二千九百六十二斛、二十七分斛之二十六。

25 商功:
今有委菽依垣,下周三丈,高七尺。問積及為菽各幾何?
答曰:積三百五十尺。為菽一百四十四斛、二百四十三分斛之八。

26 商功:
今有委米依垣內角,下周八尺,高五尺。問積及為米幾何?
答曰:積三十五尺、九分尺之五。為米二十一斛,七百二十九分斛之六百九十一。
委粟術曰:下周自乘,以高乘之,三十六而一。其依垣者,十八而一。其依垣內角者,九而一。
程粟一斛,積二尺七寸。其米一斛,積一尺六寸、五分寸之一。其菽、答、麻、麥一斛,皆二尺四寸、十分寸之三。

27 商功:
今有穿地,袤一丈六尺,深一丈,上廣六尺,為垣積五百七十六尺。問穿地下廣幾何?
答曰:三尺、五分尺之三。
術曰:置垣積尺,四之為實。以深、袤相乘,又三之,為法。所得倍之,減上廣,餘即下廣。

28 商功:
今有倉廣三丈,袤四丈五尺,容粟一萬斛。問高幾何?
答曰:二丈。
術曰:置粟一萬斛積尺為實。廣袤相乘為法。實如法而一,得高尺。

29 商功:
今有圓困,高一丈三尺三寸、少半寸,容米二千斛。問周幾何?
答曰:五丈四尺。
術曰:置米積尺,以十二乘之,令高而一,所得,開方除之,即周。

URN: ctp:nine-chapters/shang-gong