Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "势" Matched:1415.

Section/title
Confucianism244
 Mengzi5
 Liji1
 Xunzi3
 Shuo Yuan27
 Chun Qiu Fan Lu16
 Han Shi Wai Zhuan7
 Bai Hu Tong2
 Xin Shu56
 Xin Xu14
 Yangzi Fayan1
 Zhong Lun8
 Kongzi Jiayu3
 Qian Fu Lun35
 Lunheng29
 Tai Xuan Jing2
 Fengsu Tongyi3
 Kongcongzi7
 Shen Jian4
 Zhong Jing2
 Su Shu1
 Xin Yu3
 Cai Zhong Lang Ji15
Mohism1
 Mozi1
Daoism63
 Zhuangzi10
 Dao De Jing1
 Liezi7
 He Guan Zi5
 Wenzi36
 Lie Xian Zhuan1
 Heshanggong Laozi3
Legalism274
 Hanfeizi175
 Shang Jun Shu31
 Shenzi2
 Guanzi66
School of the Military46
 The Art of War16
 Wu Zi2
 Liu Tao14
 Wei Liao Zi1
 Three Strategies13
Miscellaneous Schools187
 Huainanzi105
 Lü Shi Chun Qiu38
 Gui Gu Zi27
 Yin Wen Zi12
 Deng Xi Zi5
Histories569
 Shiji116
 Lost Book of Zhou8
 Guo Yu5
 Yanzi Chun Qiu2
 Wu Yue Chun Qiu8
 Yue Jue Shu5
 Zhan Guo Ce51
 Yan Tie Lun35
 Lie Nü Zhuan4
 Guliang Zhuan1
 Han Shu216
 Qian Han Ji87
 Dong Guan Han Ji16
 Hou Han Shu12
 Yandanzi2
 Xijing Zaji1
Ancient Classics22
 Shang Shu2
 Book of Changes1
 The Rites of Zhou9
 Chu Ci3
 Jiaoshi Yilin6
 Jingshi Yizhuan1
Etymology3
 Shuo Wen Jie Zi2
 Shi Ming1
Chinese Medicine6
 Huangdi Neijing6