Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "庙" Matched:2868.

Section/title
Confucianism811
 The Analects8
 Mengzi4
 Liji207
 Xunzi16
 Xiao Jing4
 Shuo Yuan39
 Chun Qiu Fan Lu34
 Han Shi Wai Zhuan11
 Da Dai Li Ji37
 Bai Hu Tong57
 Xin Shu19
 Xin Xu7
 Yangzi Fayan2
 Zhong Lun4
 Kongzi Jiayu73
 Qian Fu Lun2
 Lunheng23
 Tai Xuan Jing2
 Fengsu Tongyi16
 Kongcongzi34
 Shen Jian1
 Zhong Jing1
 Xin Yu1
 Du Duan76
 Cai Zhong Lang Ji133
Mohism12
 Mozi12
Daoism22
 Zhuangzi7
 Liezi2
 He Guan Zi3
 Wenzi5
 Lie Xian Zhuan4
 Heshanggong Laozi1
Legalism47
 Hanfeizi17
 Shang Jun Shu1
 Shenzi2
 Guanzi27
School of the Military14
 The Art of War3
 Wu Zi4
 Liu Tao3
 Wei Liao Zi3
 Three Strategies1
Miscellaneous Schools99
 Huainanzi48
 Lü Shi Chun Qiu50
 Deng Xi Zi1
Histories1705
 Shiji209
 Chun Qiu Zuo Zhuan54
 Lost Book of Zhou10
 Guo Yu24
 Yanzi Chun Qiu8
 Wu Yue Chun Qiu19
 Yue Jue Shu9
 Zhan Guo Ce29
 Yan Tie Lun10
 Lie Nü Zhuan11
 Guliang Zhuan30
 Gongyang Zhuan30
 Han Shu641
 Qian Han Ji176
 Dong Guan Han Ji69
 Hou Han Shu353
 Zhushu Jinian12
 Mutianzi Zhuan7
 Xijing Zaji4
Ancient Classics130
 Book of Poetry9
 Shang Shu6
 Book of Changes6
 The Rites of Zhou28
 Chu Ci2
 Yili36
 Jiaoshi Yilin2
 Jingshi Yizhuan25
 Shi Shuo16
Etymology28
 Shuo Wen Jie Zi23
 Er Ya3
 Shi Ming2