Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "青" Matched:1603.

Section/title
Confucianism146
 Liji17
 Xunzi4
 Shuo Yuan7
 Chun Qiu Fan Lu4
 Han Shi Wai Zhuan3
 Da Dai Li Ji6
 Bai Hu Tong8
 Xin Shu3
 Xin Xu3
 Yangzi Fayan3
 Zhong Lun1
 Kongzi Jiayu1
 Qian Fu Lun5
 Lunheng46
 Tai Xuan Jing5
 Fengsu Tongyi5
 Kongcongzi2
 Xin Yu1
 Du Duan5
 Cai Zhong Lang Ji17
Mohism5
 Mozi5
Daoism30
 Zhuangzi12
 Liezi9
 Wen Shi Zhen Jing3
 Lie Xian Zhuan4
 Heshanggong Laozi2
Legalism28
 Hanfeizi2
 Jian Zhu Ke Shu1
 Guanzi25
School of Names6
 Gongsunlongzi6
School of the Military5
 Wu Zi2
 Liu Tao3
Mathematics12
 The Nine Chapters10
 Zhou Bi Suan Jing2
Miscellaneous Schools97
 Huainanzi66
 Lü Shi Chun Qiu31
Histories865
 Shiji187
 Chun Qiu Zuo Zhuan9
 Lost Book of Zhou8
 Guo Yu4
 Wu Yue Chun Qiu9
 Yue Jue Shu8
 Yan Tie Lun6
 Lie Nü Zhuan2
 Gongyang Zhuan1
 Han Shu283
 Qian Han Ji64
 Dong Guan Han Ji33
 Hou Han Shu224
 Zhushu Jinian2
 Mutianzi Zhuan2
 Yandanzi1
 Xijing Zaji22
Ancient Classics193
 Book of Poetry13
 Shang Shu2
 The Rites of Zhou17
 Chu Ci21
 Yili3
 Shan Hai Jing116
 Jiaoshi Yilin19
 Shi Shuo2
Etymology106
 Shuo Wen Jie Zi66
 Er Ya6
 Shi Ming22
 Fang Yan11
 Ji Jiu Pian1
Chinese Medicine110
 Huangdi Neijing66
 Nan Jing9
 Shang Han Lun11
 Jinkui Yaolue24