Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show text Edit searchSearch details:
Scope: Pre-Qin and Han Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "交" Matched:2314.

Section/title
Confucianism483
 The Analects4
 Mengzi17
 Liji43
 Xunzi17
 Shuo Yuan39
 Chun Qiu Fan Lu7
 Han Shi Wai Zhuan17
 Da Dai Li Ji22
 Bai Hu Tong19
 Xin Shu11
 Xin Xu23
 Yangzi Fayan8
 Zhong Lun29
 Kongzi Jiayu22
 Qian Fu Lun26
 Lunheng38
 Tai Xuan Jing29
 Fengsu Tongyi23
 Kongcongzi33
 Shen Jian8
 Xin Yu3
 Du Duan1
 Cai Zhong Lang Ji44
Mohism40
 Mozi40
Daoism87
 Zhuangzi20
 Dao De Jing2
 Liezi15
 He Guan Zi4
 Wenzi17
 Wen Shi Zhen Jing14
 Lie Xian Zhuan8
 Heshanggong Laozi7
Legalism114
 Hanfeizi42
 Shang Jun Shu11
 Guanzi61
School of Names1
 Gongsunlongzi1
School of the Military24
 The Art of War14
 Wu Zi2
 Liu Tao1
 Si Ma Fa3
 Wei Liao Zi4
Mathematics3
 The Nine Chapters3
Miscellaneous Schools76
 Huainanzi44
 Lü Shi Chun Qiu28
 Gui Gu Zi3
 Deng Xi Zi1
Histories1132
 Shiji164
 Chun Qiu Zuo Zhuan17
 Lost Book of Zhou19
 Guo Yu16
 Yanzi Chun Qiu24
 Wu Yue Chun Qiu10
 Yue Jue Shu8
 Zhan Guo Ce158
 Yan Tie Lun27
 Lie Nü Zhuan7
 Guliang Zhuan8
 Gongyang Zhuan3
 Han Shu212
 Qian Han Ji61
 Dong Guan Han Ji31
 Hou Han Shu359
 Gu San Fen5
 Yandanzi2
 Xijing Zaji1
Ancient Classics161
 Book of Poetry22
 Shang Shu4
 Book of Changes22
 The Rites of Zhou13
 Chu Ci15
 Yili22
 Shan Hai Jing7
 Jiaoshi Yilin16
 Jingshi Yizhuan38
 Shi Shuo2
Etymology81
 Shuo Wen Jie Zi62
 Er Ya2
 Shi Ming14
 Fang Yan1
 Ji Jiu Pian2
Chinese Medicine109
 Huangdi Neijing104
 Nan Jing2
 Shang Han Lun2
 Jinkui Yaolue1
Excavated texts3
 Mawangdui3